Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

 

ПРОЕКТ

 

за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин


 

   Мотиви: С направените промени в Закона за местните данъци и такси, приети чрез Закон за изменение и допълнение на закон за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр. 101 от 22.11.2013 г. се предвижда освобождаване от заплащане данък върху недвижимите имоти на храмове и манастири, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени - собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната.

   С измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси се прецизира освобождаването от заплащане на данък върху недвижимите имоти, сгради получили сертификати с клас на енергопотребление „В”, „С” и „D” по Закона за енергийна ефективност. За постигане целите на освобождаване от облагане с данък върху недвижимите имоти е записано, че то се извършва за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години

   С измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси се предвижда намаление на данък върху превозните средства в зависимост от екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV

   С измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси се прави допълнение на чл.123, ал.1, съгласно което и на едноличните търговци са налага имуществена санкция в размер от 500 до 3 000 лева

 

   С оглед на гореизложеното и с цел спазване на законовите разпоредби се налага изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин.

 

   Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за изменение и допълнение на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменения и допълнения на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин, а допълненията и измененията се състоят в следното:

 

   §1.В Чл.45, ал.1 от Наредбата досегашния текст да се замени със следния текст:         „За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, ”Евро 6” и „ЕЕV”, определения по чл.55 данък за съответната година се заплаща с намаление от 30 на сто.

   §2. Създава се нова ал.2 към чл.45 от Наредбата със следния текст: За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологичните категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6”- с 60 на сто намаление от определение по чл.55, ал.1 и 3 данък.

   §3. Досегашната ал.2 на чл.45 от Наредбата става ал.3, със следния текст: За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологичните категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6” и „ЕЕV” – с 50 на сто намаление, от определения по чл.55, ал.5, 6, 7 и 13 данък.

   §4. Досегашната ал.3 на чл.45 от Наредбата става ал.4

   §5. Създава се нова ал.5 към чл.45 от Наредбата със следния текст: Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се удостоверяват чрез представяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

           

            Преходни и заключителни разпоредби

            §6 Измененията и допълненията на Наредбата влизат в сила от 01.01.2014 година

 

            Предложения и становища по проекта могат да се представят в писмен вид в 14-дневен срок от датата на обявлението 02.12.2013 г. в деловодството на община Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер