Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

ПРОЕКТ

за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин

 

 

Мотиви: С направените промени в Закона за местните данъци и такси, приети чрез Закон за изменение и допълнение на закон за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр. 101 от 22.11.2013 г. се предвижда освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, предназначени за богослужебна дейност на законно регистрираните вероизповедания в страната., както и освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за имоти които няма да се ползват през цялата година и са подали декларация по образец до края на предходната година в общината по местонахождение на имоти които няма да се

                 

С оглед на гореизложеното и с цел спазване на законовите разпоредби се налага изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин.

 

Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за изменение и допълнение на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменения и допълнения на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин, а допълненията и измененията се състоят в следното:

 

В глава втора – Местни такси

Раздел І – Такса за битови отпадъци

           

§1. В Чл.18, ал.3 от Наредбата досегашния текст да се замени със следния текст:„Лицата, които през годината няма да ползват даден недвижим имот, могат да подават заявление за освобождаване от такса смет до кмета на общината. Заявлението се подава в срок до 30 ноември предходната година и задължително се придружава от декларация по образец – ново Приложение №1А

Създава се нова ал.4 към чл.18 - Лицата, които са подали заявление за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци, представят в общината в срок до 30 октомври на текущата година доказателства – удостоверения от EVN и „В и К” - Смолян за консумираната от тях ел.енергия и вода.

Създава се нова ал.5 към чл.18 – Лицата, които не са представили в определения срок удостоверения за консумирана ел.енергия и вода заплащат пълен размер на такса битови отпадъци.

§2. Чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата досегашния текст да се замени със следния текст: Не се събира такса за:

Сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота.

§3 Създава се нов чл.24а – Не се събира такса битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвените домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

           

Допълнителните разпоредби се допълват

§1 По смисъла на тази наредба:

16.Храм или молитвен дом” е сграда, предназначена за извършване на публична богослужебна дейност и религиозни обреди, която отговаря на изискванията на съответното вероизповедание и разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.

17. „Манастир” като обект е свещено място с храм и други здания, предназначен за жилище на монаси или монахини, които с обетите си за целомъдрие, аскетизъм и послушание са се посветили на уединен благочестив живот и упражняване на подвижничество (въздържание, молитва и труд), милосърдие и духовна подкрепа.

           

Преходни и заключителни разпоредби

§4 Измененията и допълненията на Наредбата влизат в сила от 01.01.2014 година

 

Предложения и становища по проекта могат да се представят в писмен вид в 14-дневен срок от датата на обявлението 02.12.2013 г. в деловодството на община Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер