Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински план за развитие 2014-2020 год. Екипът на най-новия Проект на Община Девин представи целите и очакваните резултати от реализирането му на специална пресконференция
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин", ДБФП № 13-13-147 от 28.10.2013 г.


Екипът на най-новия Проект на Община Девин представи целите и очакваните резултати от реализирането му на специална пресконференция.

 

На 03.12.2013 г. в конферентната зала на х-л Елит, гр. Девин бе представен най-новият проект, спечелен от Община Девин, а именно - Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин". Проектът се реализира по ОП „Административен капацитет“, Приоритетна ос: І „Добро управление”; Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”; Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07; ДБФП № 13-13-147 от 28.10.2013 г.


Piktrure1Piktrure2
Договорът за БФП е подписан на 28.10.2013 г., а дейностите по проекта следва да приключат до 28.07.2014 г, т.е. общата продължителност на проекта е 9 месеца, а неговият бюджет е 45 732,50 лв.

Общата цел на проекта е „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Девин“ и за нейносто постигане са определени три специфични цели:

Да се гарантира участието на гражданите в процеса на разработване, изпълнение, мониторинг и контрол на общински политики;

Да се разработят стратегически документи, които са съобразени с интересите на местната общност в Община Девин;

Да се гарантира последователност и съгласуваност при разработването на стратегическите документи на Община Девин с национални и регионални такива, които засягат приоритетите за развитие на регионално и общинско ниво.

 

Проектът предлага решения за няколко важни приоритета на общината:

  • засилването на комуникацията между местните власти и населението, вкл. бизнеса и СГО,
  • включването на местната общност в процеса на разработване на политики за местно развитие и прилагане на мерки за мониторинг и контрол на работата на общинската администрация;
  • разработване на стратегически документи на местно ниво – Общински план за развитие и Програма за устойчиво развитие на туризма за периода 2014 - 2020.

 

За успешната реализиация на Проекта са предвидени следните дейности:

Дейност 1 – Организация и управление;

Дейност 2 - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни политики от общинската администрация в Девин;

Дейност 3 - Оценка на изпълнението на текущия Общински план за развитие на Община Девин, с оглед разработване на този за следващия програмен период (2014-2020 г.);

Дейност 4 - Провеждане на изследвания и проучвания, необходими за разработването на Общинския план за развитие (2014-2020 г. ) и Стратегията за устойчиво развитие на туризма;

Дейност 5 - Разработване на Стратегически документи за следващия програмен период (Общински план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. и Стратегията за устойчиво развитие на туризма);

Дейност 6 - Кръгла маса с представители на заинтересованите страни;

Дейност 7 - Дейности по изпълнение на мерки за информация и публичност, с които да се анонсира приносът на ЕС в реализацията на проекта.

 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет",съфинансирана от Европейския съю чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Девин и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер