Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Девин на 21.12.2013 година /събота/ от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 222 от 09.12.2013 г. относно: Обявяване конкурс за длъжността ''Изпълнителен директор'' на '' Многопрофилна болница за активно лечение – Девин'' – ЕАД – град Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 221 от 04.12.2013 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 220 от 04.12.2013 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 219 от 04.12.2013 г. относно: Предложение за актуализация на бюджет 2013 година.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 217 от 02.12.2013г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за монтаж на БКТП.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 216 от 02.12.2013г. относно: Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 215 от 29.11.2013г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ XIV и УПИ XVв кв. 97 по плана на град Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 213 от 26.11.2013г. относно: Даване на съгласие за разсрочване на дългосрочен дълг за финансиране на проект „Изработване на цялостен проект за изграждане, ремонт и рехабилитация на ВиК мрежа, пътна и улична инфраструктура в град Девин и селата Беден, Брезе, Грохотно, Гьврен, Триград, Кестен, Жребово, Михалково, Селча, Стоманово, Осиково и Чуреково, комплексна спортна зала Девин и ландшафтно оформление на град Девин и кв. Настан с „ Интернешънъл Асет Банк” град Смолян.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 212 от 25.11.2013г. относно: 1. Приемане на План – сметка за необходимите средства по дейност „Събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” за 2014 година. 2. Определяне размера на такса „Битови отпадъци” за 2014 година на територията на Община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 207 от 12.11.2013г. относно: Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на общински имоти.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 206 от 12.11.2013г. относно: Определяне вида собственост на общински имоти.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 130 от 06.06.2013г. относно: Разпореждане с общински имот.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 183 от 02.10.2013г. относно: Промяна на улична регулация в кв. 8, по плана на град Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14. Докладна записка с вх.№ ДЗО – 93 от 02.04.2013г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 037001 и ПИ 037003, м. „Банята” с. Михалково.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с вх.№ ДЗО - 223 от 10.12.2013г. относно: Приемане на план за заседанията на Общински съвет – Девин през първото полугодие на 2014 година.

 

Докладва: Младен Исаев – Председател на Общински съвет - Девин

 

            16. Разни.

 

            17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

Председател на

Общински съвет – Девин:

                                                                                              /Младен Исаев/

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер