Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за първото полугодие на 2013 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З0.06.2013 Г.
ПРИХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и други данъци
100 Данък върху доходите на физически лица 32000 18308
103 окончателен годишен (патентен данък) 32000 18308
13-00 Имуществени и други местни данъци 483500 303747
13-01 Данък върху недвижими имоти 180000 108344
13-03 Данък върху превозните средства 250000 126816
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 40000 63304
13-08 Туристически данък 13500 5283
20-00 Други данъци 100 2
Всичко имуществени данъци 515600 322057
2. Неданъчни приходи
24-00 Приходи и доходи от собственост 298573 37767
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 200000 900
24-05 Приходи от наеми на имущество 65573 22972
24-06 Приходи от наеми на земя 30000 13845
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 3000 50
27-00 Общински такси 1077296 389715
27-01 За ползване на детски градини 66000 32783
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 26000 10365
27-07 За битови отпадъци 893296 308130
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 3000 3995
27-10 За технически услуги 50000 16748
27-11 За административни услуги 20000 8240
27-15 За откупуване на гробни места 2000 1800
27-17 За притежаване на куче 1000 112
27-29 Други общински такси 16000 7542
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 20000 14840
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 20000 14840
36-00 Други неданъчни приходи 991 1230
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) -9 -9
36-19 Други неданъчни приходи 1000 1239
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -164856 -55229
37-01 Внесен ДДС (-) -150231 -50761
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -14625 -4468
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 199000 71242
40-22 Постъпления от продажба на сгради 66000 18157
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 13000 6260
40-40 Постъпления от продажба на земя 120000 46825
41-00 Приходи от концесии 210000 119790
45-00 Помощи, дарения и др. възм. получени суми от страната 11759 11759
45-01 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 11759 11759
46-00 Помощи, дарения и др. възм. получени суми от чужбина 20062 20062
46-10 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз 20062 20062
Всичко неданъчни приходи 1672825 611176
Всичко приходи (1+2) 2188425 933233
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ
31-00 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) 4779410 2808573
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 3296907 1810955
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 976800 911250
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 376500 38922
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 68475 0
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 60728 47446
Всичко взаимоотношения 4779410 2808573
ІІІ. Трансфери
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 98255 151131
61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 62424 80836
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) -62520 -28056
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 98351 98351
Всичко трансфери 98255 151131
ІV. Временни безлихвени заеми
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) 17905 -234704
Всичко безлихвени заеми 17905 -234704
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 7083995 3658233
V. Операции с финансови активи и пасиви
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -275362 -137681
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -275362 -137681
88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -нето (+/-) 1660 17535
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) 1660 17535
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) -163138 -81428
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -118 82
93-39 Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) -163020 -81510
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 482847 -312699
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 482847 482847
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) 0 -795546
Всичко финансиране на дефицита 46007 -514273
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 7130002 3143960
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 7130002 3143960
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З0.06.2013 Г.
Параграф РАЗХОДИ План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 2296167 1029992
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2183627 994761
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 112540 35231
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 310933 178661
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 143149 102242
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 26472 22229
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 57837 30353
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 39852 20972
02-09 Други плащания и възнаграждения 43623 2865
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 552563 237719
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 319573 137427
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 60042 23376
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 126721 58121
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 46227 18795
10-00 Издръжка 408855 202186
10-11 Храна 54782 34759
10-12 Медикаменти 5676 514
10-13 Постелен инвентар и облекло 9270 5145
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 36158 10006
10-15 Материали 38994 20872
10-16 Вода, горива и енергия 117792 67738
10-20 Разходи за външни услуги 105310 43845
10-30 Текущ ремонт 7629 518
10-40 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 7658 7458
10-51 Командировки в страната 14464 7206
10-62 Разходи за застраховки 4432 3372
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 329 426
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 6361 327
40-00 Стипендии 16704 11494
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 23749 14039
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата 23749 14039
Разходи 3608971 1674091
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 10916 7277
43-01 За текуща дейност 10916 7277
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 122285 61142
Всичко субсидии 133201 68419
51-00 Основен ремонт на ДМА 45000 0
52-00 Придобиване на ДМА 85261 15280
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 1500 0
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 83761 15280
Капиталови разходи 130261 15280
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 3872433 1757790
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер