Начало ОБЯВЛЕНИЯ Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ Съобщение за титулярите на жилищно-спестовни влогове, включени в окончателния списък на гражданите, имащи право на компенсация по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

МЕСТНАТА КОМИСИЯ по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ уведомява титулярите на жилищно-спестовни влогове, включени в окончателния списък на гражданите, имащи право на компенсация по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ), че във връзка с влезлия в сила Закон за изменение на ЗУПГМЖСВ (ДВ.бр.104 от 3 декември 2013 г.), са променени следните условия:

1. Притежателите на жилищно-спестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г., включени в окончателния списък на гражданите, имащи право на компенсация по Закона, могат да ги прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена – до трета степен включително по реда на чл. 4а от ЗУПГМЖСВ и след одобряването на окончателните списъци. За целта сключват договор за прехвърляне на жилищно-спестовния влог, с нотариална заверка на подписите.

Приемателите на права по чл. 4а от ЗУПГМЖСВ подават до Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона в Общинска администрация – Девин Заявление по образец заедно с документите по чл. 2, ал. 2 от закона, а именно:

  • Декларация за семейно положение, имотно състояние и сделки с недвижими имоти по чл. 2, ал.1 от ЗУПГМЖСВ (по образец).
  • Удостоверение за картотекиране за доказана жилищна нужда от общината по постоянното местоживеене.

Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона разглежда исканията в едномесечен срок от постъпването им и при наличие на условия за това новите титуляри на жилищно-спестовни влогове се включват в окончателния списък.

2. Удължен е срокът по § 11, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУПГМЖСВ. Право на левова индексация по чл. 7, ал.1 от ЗУПГМЖСВ имат лицата, включени в окончателния списък, които са придобили или започнали изграждане на жилище в срок до 30 ноември 2016 година.

Съгласно § 11, ал. 4 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУПГМЖСВ изплащането на левови компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 по реда на постъпилите заявления за реализиране на права в срок до 31 декември 2019 година.

За справки и запитвания:

Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” №1,тел.: 03041/27 69

 

Председател на

Местната комисия:                     /п/

/ЕЛКА СТАНЧЕВА/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер