Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински план за развитие 2014-2020 год. Започна работата по разработването на новите програмни документи на Община Девин за периода 2014-2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин", ДБФП № 13-13-147 от 28.10.2013 г.


Започна работата по разработването на новите програмни документи на Община Девин за периода 2014-2020 г.

 

 

Уважаеми жители на Община Девин,

Приканваме Ви да вземете участие в анкетното проучване, което се провежда в момента като част от изпълнението на проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин".

Анкетното проучване се провежда като част от подготвителния етап за разработването на програмните документи на Община Девин за новия програмен период 2014-2020 г., а именно: Общински план за развитие на Община Девин (2014-2020 г.) и Програма за устойчиво развитие на туризма на Община Девин (2014-2020 г.).

За тяхното разработване е необходимо да бъдат извършени, оценка на действащия Общински план за развитие (2007-2013 г.), която ще бъде възложена на трима общински служители и двама външни експерти и изследвания и проучвания, в които активно могат да се включат и жителите на общината чрез попълването на анкетните карти.

 

Чрез попълване на анкетните карти Вие ще изразите своите виждания за бъдещото развитие на Община Девин и по този начин новите стратегически документи ще бъдат максимално съобразени с Вашите интереси.

 

За осигуряване на повече прозрачност при изпълнението на проекта и удобна обратна връзка с Вас, анкетните карти са качени в сайта на Община Девин - изтегли.


Попълнените анкетни карти се изпращат на следния електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

Моля, имайте предвид, че са разработени три анкетни карти. Две са анкетните карти във връзка с Програмата за устойчивото развитие на туризма, съответно за заетите и незаетите в туристическия сектор, от които Вие попълвате тази, която се отнася конкретно за Вас. Третата анкетна карта е за Общинския план за развитие 2014-2020 г. и се попълва от всички желаещи.

 

Благодарим Ви за съдействието и очакваме Вашите мнения и предложения на посочения e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин" се реализира по ОП „Административен капацитет“, Приоритетна ос: І „Добро управление”; Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”; Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07; ДБФП № 13-13-147 от 28.10.2013 г.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет",съфинансирана от Европейския съю чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Девин и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер