Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински план за развитие 2014-2020 год. Обучението за методите за наблюдение и контрол върху местните политики в община Девин събуди интереса на местната общност
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин", ДБФП № 13-13-147 от 28.10.2013 г.


Обучението за методите за наблюдение и контрол върху местните политики в община Девин събуди интереса на местната общност

 

 

На 13 и 14 март 2014 г. в община Девин се проведоха два еднодневни обучителни модула на тема „Правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни местни политики от общинска администрация на община Девин“. В обученията участваха 25 човека от общинската администрация и представители на социално-икономическите партньори на местно ниво, които след теоретичните занятия трябваше да приложат наученото в решаването на няколко практически казуса.


Основната цел на обученията бе да запознаят участниците как ефективно да прилагат методите за наблюдение и контрол над политиките за местно развитие, разработвани и прилагани от общинска администрация Девин. В хода на обученията бе представен кратък анализ на съществуващите към момента вътрешни и външни механизми за контрол по изпълнението на политики, мерки и програми, прилагани от община Девин и бяха споделени добри примери от други общини, с които да бъде обогатена практиката в община Девин.


 

Обучението по мониторинг и контрол е част от изпълнението на проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин", като най-важните очаквани резултати от реализирането на проекта са осигуряването на широкото участие на обществеността при формирането на общинските политики и стимулирането на партньорството между заинтересованите страни, въвеждайки добри практики относно прозрачността, контрола и наблюдението на работата на местните власти.

Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин" се реализира по ОП „Административен капацитет“, Приоритетна ос: І „Добро управление”; Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”; Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07; ДБФП № 13-13-147 от 28.10.2013 г.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет",съфинансирана от Европейския съю чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Девин и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер