Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин

 

Мотиви: С решение № 29 от 26.03.2009 година е приета Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин, която е действаща и към момента. Територията на град Девин по отношение на организиране на движението се разделя на зони. С цел подобряване на организацията на движението по улиците в централна градска част и недопускане на неправилно паркиране на автомобили затрудняващи движението и създаващи предпоставки за пътно транспортни произшествия, предлагаме да бъде обособена зона за платено паркиране - „Синя зона”.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината, Община Девин приема предложения и становища по така изготвения проект на изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин, както следва :

 

В Глава първа се създават

нов член 9 а – ал. (1), който гласи така: Създава се зона за платено паркиране „Синя зона” върху общински терени на територията на гр. Девин

 

(2) Режим за платено паркиране „синя зона” се въвежда по следните улици и паркинги в гр. Девин:

1. Обособен паркинг и паркоместа на ул. „Гимназиална”

2. Обособен паркинг на  ул. „Ал. Костов”

3. Обособен паркинг на ул. „Орфей” зад  Културния дом

4. Обособен паркинг на ул. „Оборище” и ул. „Освобождение”

5. Зона за паркиране на ул. „Родопи” бл. Д2  до хидранта на х-л „Орфей”

6. Зона за паркиране на ул. „Освобождение” и ул. ‘Рила”

7. Зона за паркиране - ул.”Петко войвода”

8. Зона за паркиране на ул. „Ал. Костов” от площад „И. Юруков” до ул. „Оборище”

9. Зона за паркиране ул. „Първи май”

10. Зона за паркиране ул. ”Цветан Зангов”

11. Зона за паркиране на ул. „Цветан Зангов” – пред х-л „Орфей”

12. Зона за паркиране ул. „Юндола”

13. Зона за паркиране на ул. „Дружба” пред х-л „Персенк”

14. Зона за паркиране на ул. ул. „Орфей”  пред х-л „Персенк”

15. Обособен паркинг пред комплекс „Струилица”

(3) Към наредбата се приложени обща схема за паркингите и зони за паркиране, както и отделни схеми на паркингите и зони за паркиране, които отразяват режима за платено паркиране „синя зона”

(4) Улиците, площадите и паркинги - общинска собственост, на които се въвежда режим за платено паркиране „синя зона” се определят с решение на общинския съвет.

(5) Режимът на паркиране по ал.1 е валиден всеки работен ден и събота от 08.00 ч. до 19.00 ч.

(6) Въвеждат се следните режими на платено паркиране:

1. „общ режим”

2. „абонамент с фиксирано място”

3. „абонамент с нефиксирано място”

(7) Заплащането, установяването и контрола на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „синя зона” за „общ режим” става с талон/талони, съгласно образец – Приложение № 1, към Наредбата.

т.1 Талонът „общ режим” е за времетраене на паркирането до 2 часа.

Т.2 При паркиране на автомобил в „синя зона” водачът е длъжен да отбележи върху талона „общ режим” началото на паркиране чрез трайно задраскване по диагонали на годината, месеца, деня, часа и минутите, като той трябва да се постави зад предното стъкло на автомобила така, че да се вижда отвън.

(8) Талонът „абонамент с фиксирано място” е за паркиране на точно конкретно паркомясто в обхвата на „синя зона”,съгласно образец – Приложение № 2. Същият се издава след сключен договор между кмета на общината или упълномощено от него лице и съответния абонат и след заплащане на дължимата такса.

Т.1 При паркиране на автомобил в „синя зона” и водачът притежава „абонамент с фиксирано място” е длъжен да го постави зад предното стъкло на автомобила така, че да се вижда отвън.

(9) Талонът „абонамент с нефиксирано място” е за право на паркиране в обхвата на цялата „синя зона”, съгласно образец, Приложение №3. Същият се издава след сключен договор между кмета на общината или упълномощено от него лице и съответния абонат и след заплащане на дължимата такса.

Т.1. При паркиране на автомобил в „синя зона” и водачът притежава „абонамент с нефиксирано място” е длъжен да го постави зад предното стъкло на автомобила така, че да се вижда отвън.

(11) Забранява се в „синя зона”:

1. Паркиране на автомобили, без да е поставен от водача на видно място отбелязан талон (талони).

2. Паркиране на автомобили ако не са попълнени от водача всички или някои от

данните в поставения талон (талони) – минути, час, ден, месец, година.

3. Паркирането на пътни превозни средства с общо тегло над 2.5 тона и над осем места без мястото на водача.

4. Отбелязване върху талона (талоните) на по-късен от действителния момент на

началото на паркиране.

5. През времетраене на паркиране на автомобила, водачът да подменя поставения попълнен талон (талони) с друг талон (талони), на който е отбелязан по-късен момент от действителното начало на паркиране .

(12) Автомобили със специален режим на движение по чл. 99, ал. 1 от ЗДвП, при изпълнение на служебните си задължения и автомобили с поставени отвътре на предното стъкло инвалидна карта по образец, съдържаща международния знак „Инвалид”, която отговаря на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания, могат да паркират в „синя зона” без заплащане. На всяка улица, на която е въведен режим „синя зона” да се обозначи с маркировка по едно място за паркиране на хора с увреждания.

(13) Редът за издаване и продажба на талони за паркиране, контролът върху

времетраенето на паркираните ППС в „синя зона”, както и оперативните действия по предходните алинеи се организират и осъществяват от Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство - Девин”, при спазване разпоредбите на Закона за движение по пътищата.

(14) Таксите за паркиране в синя зонасе определят с решение на Общинския съвет.

(15) Обхватът на улиците или част от улиците могат да бъдат коригирани в процеса на работа със заповед на кмета на общината по предложение на общинската комисия по безопасност на движението.

(16) Със заповед на кмета на общината по предложение на общинската комисия по безопасност на движението може да се разреши кратковременно паркиране на пътни превозни средства с общо тегло над 2.5 тона и над осем места без мястото на водача.

Нов чл. 9б (1) За пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата такса за паркиране по чл.99 от Закона за движение по пътищата, както и в нарушение на разпоредбите на чл.9а се използва техническо средство тип „скоба” за принудително задържане до заплащане на таксата за отговорно пазене на принудително преместен автомобил и охраняем паркинг, според престоя и такса за освобождаване от принудително задържане.

(2) Използваното техническо средство тип „скоба” за принудително задържане на пътното превозно средство не трябва да нанася каквато и да е повреда на превозното средство.

(3) При принудително задържане с техническо средство тип „скоба” на предното стъкло на пътното транспортно средство се поставя съобщение за водача и указания за реда за освобождаване.

(4) Автомобилът се освобождава от техническото средство за принудително задържане след заплащане на дължимите такси по ал. 1. Те са за сметка на собственика на превозното средство.

(5) Забранено е повреждане на техническите средства, както и деблокиране на автомобила от лица, които нямат правомощия за това.

(6) Задържането с техническо средство не се прилагат спрямо автомобили, ползващи специален режим на движение по смисъла на ЗДвП и пътни превозни средства, ползвани от хора с увреждания.

(7) Задържането с техническо средство се осъществя от длъжностни лица, определени със заповед на директора на ОП БКС - Девин.

(8) В случаите по чл.171, т.5, б.”б” от Закона за движение по пътищата се извършва принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знание на неговия собственик или на упълномощения от него водач. Отстраняването се извършва по разпореждане на органите по чл.168 от Закона за движение по пътищата, чрез специално за целта превозно средство за принудително отстраняване (репатратор).

(9) В случаите по ал.8 от момента на уведомяването на районното полицейско управление се начислява такса за отговорното пазене на преместения автомобил в размер, определен от Общинския съвет.

Нов чл.9в (1) Изключение от разпоредбите на чл. 9а се допуска в определени случаи и се удостоверява чрез пропуск, издаден от кмета на община Девин или от оправомощено от него лице.

(2) На живеещите в района на „синя зона”, които не притежават собствени гаражи, може да се издават безплатни пропуски „по местодомуване”, при следните условия:

1. собственикът има постоянна адресна регистрация.

2. автомобилът има регистрация на същия адрес или е закупен с действащ лизингов договор.

3. автомобилът да не е спрян от движение, да има заплатена застраховка гражданска отговорност и заплатен данък върху превозните средства.

4. Удостоверение за липса на задължения към Община Девин издадено от отдел „Местни данъци и такси”.

5. за един автомобил

(3) Пропуските „по местодомуване” съдържат следната информация:

1. пореден номер

2. улицата за която важи

3. регистрационния номер на автомобила

4. модел и марка на автомобила

5. собственик

6. дата на валидност

(4) Местодомуващите граждани трябва да представят:

1.Копие от удостоверение за адресна регистрация;

2.Копие от регистрационен талон на автомобила;

3.Копие от документ за платена „Гражданска отговорност”;

4.Удостоверение за липса на задължения към Община Девин издадено от отдел „Местни данъци и такси”.

 

5) Водачите на МПС са длъжни да поставят пропуските на видно място зад предното стъкло на автомобила.

(6) Всички издадени пропуски се завеждат в специален регистър.

 

В глава шеста „Ограничения за движението на пътни превозни средства и други участници в движението” се правят следните изменения

Създава се нова алинея 6 на чл. 26 „Забранява се паркирането в „синя зона” без заплащана на необходимите такси” определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин.

 

В глава седма „Престой и паркиране на пътно превозно средство спряло поради повреда” се правят следните изменения

Чл. 32 и чл. 33 се отменят

 

 

В глава единадесета „Административно – наказателни разпоредби” се правят следните изменения

Чл. 50, ал. 2 се отменя

 

Чл.51 се изменя така: „Актовете, с които се установяват нарушения на изискванията на наредбата се съставят от определени със заповед на директора на предприятие „БКС – Девин длъжностни лица и от КАТ „Пътна полиция” при РУ ”Полиция” – Девин.

 

Създава се нов чл.62 които гласи така: Лица, повредили или деблокирали техническо средство по чл. 55 се наказват с глоба в размер на 100 лева и възстановяване на нанесените щети на блокиращото устройство.

 

 

II.Възлага на общинско предприятие „БКС – Девин” да организира и осъществи реализацията на „Синя Зона”.

 

 

         В Допълнителните разпоредби

 

Параграф 1 „Платено преференциално паркиране” – се отменя.

 

Създават се:

Нов Параграф 1Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват тракторите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

         Параграф 5 „общ режим” - талон за платено паркиране в „синя зона”.

         Параграф 6 „абонамент с фиксирано място” – право на паркиране за точно конкретно паркомясто в обхвата на „Синя зона”.

          Параграф 7„ абонамент с нефиксирано място” право на паркиране в обхвата на цялата „Сина зона”.

        

         Преходни и заключителни разпоредби

Параграф 8 Изменението и допълнението на Наредбата е прието от Общински съвет – Девин с Решение № …………..взето с Протокол № ………………

 

Параграф 9 Изменението и допълнението на Наредбата влиза в сила от деня на приемането им.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер