Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за 2013 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.12.2013 Г.
ПРИХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и други данъци
100 Данък върху доходите на физически лица 32000 29604
103 окончателен годишен (патентен данък) 32000 29604
13-00 Имуществени и други местни данъци 576019 507930
13-01 Данък върху недвижими имоти 185000 184108
13-03 Данък върху превозните средства 250000 190476
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 115000 107327
13-08 Туристически данък 26019 26019
20-00 Други данъци 130 59
Всичко имуществени данъци 608149 537593
2. Неданъчни приходи
24-00 Приходи и доходи от собственост 299783 80391
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 200001 2341
24-05 Приходи от наеми на имущество 66781 48307
24-06 Приходи от наеми на земя 30000 29645
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 3001 98
27-00 Общински такси 1086632 688410
27-01 За ползване на детски градини 68734 68734
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 26000 23404
27-07 За битови отпадъци 893298 502822
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 6505 6505
27-10 За технически услуги 52095 52095
27-11 За административни услуги 20000 16820
27-15 За откупуване на гробни места 3000 2860
27-17 За притежаване на куче 1000 162
27-29 Други общински такси 16000 15008
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 36000 35372
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 36000 35372
36-00 Други неданъчни приходи 2921 2921
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) -53 -53
36-19 Други неданъчни приходи 2974 2974
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -164892 -111252
37-01 Внесен ДДС (-) -150231 -105194
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -14661 -6058
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 199000 96007
40-22 Постъпления от продажба на сгради 66000 18157
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 13000 14645
40-40 Постъпления от продажба на земя 120000 63205
41-00 Приходи от концесии 210000 194984
45-00 Помощи, дарения и др. възм. получени суми от страната 48034 48034
45-01 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 48034 48034
46-00 Помощи, дарения и др. възм. получени суми от чужбина 89800 89800
46-10 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз 89800 89800
Всичко неданъчни приходи 1807278 1124667
Всичко приходи (1+2) 2415427 1662260
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ
31-00 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) 5797437 5797274
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 3363282 3363282
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 976800 976800
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 1076500 1076498
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 254093 254082
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 126762 126762
31-40 Вноски за ЦБ за минали години 0 -150
Всичко взаимоотношения 5797437 5797274
ІІІ. Трансфери
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 719975 744546
61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 504726 504726
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) -62520 -37949
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 277769 277769
62-00 Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни сметки (нето) 0 684
62-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 0 684
Всичко трансфери 719975 745230
ІV. Временни безлихвени заеми
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) 17905 -86747
Всичко безлихвени заеми 17905 -86747
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 8950744 8118017
V. Операции с финансови активи и пасиви
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -275362 -275362
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -275362 -275362
88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -нето (+/-) 1660 32871
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) 1660 32871
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) -162938 -81428
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) 82 82
93-39 Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) -163020 -81510
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 482847 -1421750
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 482847 482847
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) 0 -1904597
Всичко финансиране на дефицита 46207 -1745669
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 8996951 6372348
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 8996951 6372348

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.12.2013 Г.

РАЗХОДИ

Параграф Наименование на параграфа План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 2517626 2414656
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2405086 2341995
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 112540 72661
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 572268 523135
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 312862 323697
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 101562 101326
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 52026 43589
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 62195 44231
02-09 Други плащания и възнаграждения 43623 10292
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 637503 585554
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 371449 340458
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 54866 52718
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 149118 144271
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 62070 48107
10-00 Издръжка 2891581 2109900
10-11 Храна 157711 146812
10-12 Медикаменти 5817 1323
10-13 Постелен инвентар и облекло 23770 16111
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 36044 28031
10-15 Материали 128528 84401
10-16 Вода, горива и енергия 392018 362730
10-20 Разходи за външни услуги 1491287 1039507
10-30 Текущ ремонт 322593 254815
10-40 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 25728 23201
10-51 Командировки в страната 24066 18356
10-52 Командировки в страната 7808 15324
10-62 Разходи за застраховки 13096 10280
10-69 Други финансови услуги 3098 3098
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 251165 103391
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 8852 2520
40-00 Стипендии 16702 16702
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 84791 83134
42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 16000 14410
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата 68791 68724
Разходи 6720471 5733081
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 27330 23330
43-01 За текуща дейност 22330 22330
43-09 Други субсидии и плащания 5000 1000
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 129285 126906
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 4170 2394
Всичко субсидии 160785 152630
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 76995 70345
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 76995 70345
51-00 Основен ремонт на ДМА 574219 193750
52-00 Придобиване на ДМА 745308 222542
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 29306 14516
52-02 Придобиване на сгради 25200 25200
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 236705 560
52-05 Придобиване на стопански инвентар 1350 1350
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 452747 180916
54-00 Придобиване на земя 19173 0
55-00 Капиталови трансфери 700000 0
Капиталови разходи 2038700 416292
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 8996951 6372348
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер