Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за м.януари 2014 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.01.2014 Г.
ПРИХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и други данъци
100 Данък върху доходите на физически лица 6718
103 окончателен годишен (патентен данък) 6718
13-00 Имуществени и други местни данъци 0 16525
13-01 Данък върху недвижими имоти 1757
13-03 Данък върху превозните средства 8699
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 5130
13-08 Туристически данък 939
20-00 Други данъци 1
Всичко имуществени данъци 0 23244
2. Неданъчни приходи
24-00 Приходи и доходи от собственост 0 5091
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 584
24-05 Приходи от наеми на имущество 3138
24-06 Приходи от наеми на земя 1355
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 14
27-00 Общински такси 0 23697
27-01 За ползване на детски градини 2064
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 1069
27-07 За битови отпадъци 13339
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 255
27-10 За технически услуги 3604
27-11 За административни услуги 1166
27-15 За откупуване на гробни места 520
27-17 За притежаване на куче
27-29 Други общински такси 1680
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 0 346
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 346
36-00 Други неданъчни приходи 0 67
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)
36-19 Други неданъчни приходи 67
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 0 -9227
37-01 Внесен ДДС (-) -7688
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -1539
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 0 50205
40-22 Постъпления от продажба на сгради 5950
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 2289
40-40 Постъпления от продажба на земя 41966
41-00 Приходи от концесии
45-00 Помощи, дарения и др. възм. получени суми от страната 0 550
45-01 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 550
46-00 Помощи, дарения и др. възм. получени суми от чужбина 0 0
46-10 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз
Всичко неданъчни приходи 0 70729
Всичко приходи (1+2) 0 93973
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ
31-00 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) 0 880798
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 337207
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 543591
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х
31-40 Вноски за ЦБ за минали години
Всичко взаимоотношения 0 880798
ІІІ. Трансфери
61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 0 27525
61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 4330
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-)
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 23195
62-00 Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни сметки (нето) 0 0
62-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 0
Всичко трансфери 0 27525
ІV. Временни безлихвени заеми
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) 15371
Всичко безлихвени заеми 0 15371
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 0 1017667
V. Операции с финансови активи и пасиви
71-00 Предоставени кредити (нето) 0 -200000
71-01 Предоставени средства по лихвени заеми (-) -200000
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 0 -22947
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -22947
83-72 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)
83-82 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)
88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -нето (+/-) 0 4222
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) 4222
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) 0 0
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)
93-39 Друго финансиране-операции с пасиви (+/-)
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 0 -402791
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 1904597
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) -2307388
Всичко финансиране на дефицита 0 -621516
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 0 396151
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 396151
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.01.2014 Г.
РАЗХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 0 107416
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 101266
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 6150
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 60898
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 32312
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 297
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 27150
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 1139
02-09 Други плащания и възнаграждения
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 0 24896
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 14933
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 1143
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 6482
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 2338
10-00 Издръжка 0 155547
10-11 Храна 2897
10-12 Медикаменти
10-13 Постелен инвентар и облекло
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките
10-15 Материали 11226
10-16 Вода, горива и енергия 48597
10-20 Разходи за външни услуги 81940
10-30 Текущ ремонт 55
10-51 Командировки в страната 977
10-52 Командировки в страната
10-62 Разходи за застраховки 3457
10-69 Други финансови услуги
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 4620
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 1822
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 0 -44
19-01 Платени държавни данъци, такси и административни санкции 67
19-81 Платени общински данъци, такси и административни санкции -111
40-00 Стипендии
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 0 0
42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата
Разходи 0 348757
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 0 0
43-01 За текуща дейност
43-09 Други субсидии и плащания
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 10667
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 340
Всичко субсидии 0 11007
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 0 6087
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 6087
51-00 Основен ремонт на ДМА 11940
52-00 Придобиване на ДМА 0 18360
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 1394
52-02 Придобиване на сгради
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
52-05 Придобиване на стопански инвентар
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 16966
54-00 Придобиване на земя 0
55-00 Капиталови трансфери 0
Капиталови разходи 0 30300
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 396151
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер