Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за м.февруари 2014 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ 28.02.2014 Г.
ПРИХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и други данъци
100 Данък върху доходите на физически лица 30000 7747
103 окончателен годишен (патентен данък) 30000 7747
13-00 Имуществени и други местни данъци 445000 32107
13-01 Данък върху недвижими имоти 180000 9055
13-03 Данък върху превозните средства 210000 14297
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 40000 7308
13-08 Туристически данък 15000 1447
20-00 Други данъци 100 1
Всичко имуществени данъци 475100 39855
2. Неданъчни приходи
24-00 Приходи и доходи от собственост 225581 9569
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 150000 764
24-05 Приходи от наеми на имущество 48581 5285
24-06 Приходи от наеми на земя 25000 3487
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 2000 33
27-00 Общински такси 753837 44352
27-01 За ползване на детски градини 63000 6571
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 25000 2401
27-07 За битови отпадъци 572837 22129
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 4000 1620
27-10 За технически услуги 50000 5244
27-11 За административни услуги 20000 2736
27-15 За откупуване на гробни места 2000 780
27-17 За притежаване на куче 2000 12
27-29 Други общински такси 15000 2859
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 20000 5034
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 2000 5034
28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 18000
36-00 Други неданъчни приходи 980 52
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) -20 -20
36-19 Други неданъчни приходи 1000 72
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -102089 -16697
37-01 Внесен ДДС (-) -90632 -15133
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -11457 -1564
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 100000 50747
40-22 Постъпления от продажба на сгради 5950
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 328
40-40 Постъпления от продажба на земя 100000 44469
41-00 Приходи от концесии 220000 126884
45-00 Помощи и дарения от страната 1652 1652
45-01 Текущи помощи и дарения от страната 1652 1652
46-00 Помощи и дарения от чужбина 47810 47810
46-10 Текущи помощи и дарения от Европейския съюз 47810 47810
Всичко неданъчни приходи 1267771 269403
Всичко приходи (1+2) 1742871 309258
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ
31-00 Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 4867872 1218005
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 3372069 674414
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1013300 543591
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 450400 0
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 32103
31-40 Вноски за ЦБ за минали години
Всичко взаимоотношения 4867872 1218005
ІІІ. Трансфери
61-00 Трансфери между бюджети (нето) -24956 58264
61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 8266 8266
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) -83220 0
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 49998 49998
62-00 Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -246437 0
62-01 получени трансфери (+) 0
62-02 предоставени трансфери (-) -246437
Всичко трансфери -271393 58264
ІV. Временни безлихвени заеми
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 104652 12057
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 -330000
78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма -330000
Всичко безлихвени заеми 104652 -317943
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 6444002 1267584
V. Операции с финансови активи и пасиви
71-00 Предоставени кредити (нето) 0 0
71-01 Предоставени средства по лихвени заеми (-)
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -17024 -40172
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -206700 -40172
83-72 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 747142
83-82 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) -557466
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с/ки и фондове-нето (+/-) -31211 8596
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) -31211 8596
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) -81710 -81510
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -200
93-39 Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) -81510 -81510
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 1904597 -168768
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 1904597 1904597
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) -2073365
Всичко финансиране на дефицита 1774652 -281854
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 8218654 985730
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 8218654 985730
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ 28.02.2014 Г.
РАЗХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 2742434 321928
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2637844 310328
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 104590 11600
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 372131 98860
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 111497 58259
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 111279 9131
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 70272 28568
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 28852 1950
02-09 Други плащания и възнаграждения 50231 952
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 641158 75404
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 358068 44022
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 74477 6000
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 148584 18973
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 60029 6409
10-00 Издръжка 2076323 410221
10-11 Храна 129004 29108
10-12 Медикаменти 4493 353
10-13 Постелен инвентар и облекло 26265 150
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 5995
10-15 Материали 211387 18602
10-16 Вода, горива и енергия 451689 112461
10-20 Разходи за външни услуги 661684 173824
10-30 Текущ ремонт 374896 53396
10-51 Командировки в страната 21874 2229
10-52 Командировки в страната
10-62 Разходи за застраховки 14328 4798
10-63 Такса ангажимент по заеми 585
10-69 Други финансови услуги 1000
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 121745 15063
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 20434 1536
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 31529 -1884
19-01 Платени държавни данъци, такси и административни санкции 268 -1733
19-81 Платени общински данъци, такси и административни санкции 31261 -151
40-00 Стипендии 13920
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 19023 0
42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 6000
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата 13023
Разходи 5864989 906413
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 710297 0
43-01 За текуща дейност 700000
43-09 Други субсидии и плащания 10297
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 134800 21333
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 3970 340
Всичко субсидии 849067 21673
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 56762 12825
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 56762 12825
51-00 Основен ремонт на ДМА 788765 11940
52-00 Придобиване на ДМА 520813 32879
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 3743 2226
52-02 Придобиване на сгради 30000
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 232645
52-05 Придобиване на стопански инвентар
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 254425 30653
53-00 Придобиване на ДМА 5900 0
53-09 Придобиване на други НДМА 5900
54-00 Придобиване на земя 19173 0
55-00 Капиталови трансфери 0
Капиталови разходи 1334651 44819
97-00 Резерв за непредвидени неотложни разходи 113185
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 8218654 985730
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер