Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за м.март 2014 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.03.2014 Г.
ПРИХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и други данъци
100 Данък върху доходите на физически лица 30000 14279
103 окончателен годишен (патентен данък) 30000 14279
13-00 Имуществени и други местни данъци 445000 89959
13-01 Данък върху недвижими имоти 180000 20679
13-03 Данък върху превозните средства 210000 56108
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 40000 11132
13-08 Туристически данък 15000 2040
20-00 Други данъци 100 1
Всичко имуществени данъци 475100 104239
2. Неданъчни приходи
24-00 Приходи и доходи от собственост 225581 18829
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 150000 1022
24-05 Приходи от наеми на имущество 48581 11758
24-06 Приходи от наеми на земя 25000 5997
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 2000 52
27-00 Общински такси 753837 145708
27-01 За ползване на детски градини 63000 13226
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 25000 3897
27-07 За битови отпадъци 572837 100940
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 4000 1620
27-10 За технически услуги 50000 16528
27-11 За административни услуги 20000 4056
27-15 За откупуване на гробни места 2000 1160
27-17 За притежаване на куче 2000 12
27-29 Други общински такси 15000 4269
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 20000 9217
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 2000 9217
28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 18000
36-00 Други неданъчни приходи 980 62
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) -20 -20
36-19 Други неданъчни приходи 1000 82
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -102089 -22594
37-01 Внесен ДДС (-) -90632 -21006
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -11457 -1588
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 100000 55658
40-22 Постъпления от продажба на сгради 0 5950
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 0 5239
40-40 Постъпления от продажба на земя 100000 44469
41-00 Приходи от концесии 220000 126884
45-00 Помощи и дарения от страната 1852 1852
45-01 Текущи помощи и дарения от страната 1852 1852
46-00 Помощи и дарения от чужбина 47810 47810
46-10 Текущи помощи и дарения от Европейския съюз 47810 47810
Всичко неданъчни приходи 1267971 383426
Всичко приходи (1+2) 1743071 487665
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ
31-00 Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 5762772 1605106
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 3372069 1011621
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1013300 543591
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 1345300 25764
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 32103 24130
31-40 Вноски за ЦБ за минали години
Всичко взаимоотношения 5762772 1605106
ІІІ. Трансфери
61-00 Трансфери между бюджети (нето) 3444 86664
61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 12202 12202
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) -83220 0
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 74462 74462
62-00 Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -246437 0
62-01 получени трансфери (+) 0
62-02 предоставени трансфери (-) -246437
Всичко трансфери -242993 86664
ІV. Временни безлихвени заеми
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 104652 -573932
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 -370000
78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 -370000
Всичко безлихвени заеми 104652 -943932
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 7367502 1235503
V. Операции с финансови активи и пасиви
71-00 Предоставени кредити (нето) 0 0
71-01 Предоставени средства по лихвени заеми (-) 0 0
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -17024 506698
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -206700 -57397
83-72 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 747142 569225
83-82 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) -557466 -5130
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с/ки и фондове-нето (+/-) -31211 -12227
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) -31211 -12227
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) -81710 -81090
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -200 420
93-39 Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) -81510 -81510
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 1904597 62519
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 1904597 1904597
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) -1842078
Всичко финансиране на дефицита 1774652 475900
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 9142154 1711403
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 9142154 1711403
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.03.2014 Г.
РАЗХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 2739994 532960
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2635404 515366
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 104590 17594
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 392916 145220
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 132282 83516
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 111279 17954
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 70272 38750
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 28852 2740
02-09 Други плащания и възнаграждения 50231 2260
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 644937 124087
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 360397 72131
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 74477 10477
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 149592 31023
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 60471 10456
10-00 Издръжка 2082629 546528
10-11 Храна 129216 34300
10-12 Медикаменти 4693 353
10-13 Постелен инвентар и облекло 26265 1590
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 5583 455
10-15 Материали 218732 34194
10-16 Вода, горива и енергия 449493 139584
10-20 Разходи за външни услуги 662112 249235
10-30 Текущ ремонт 374896 53396
10-51 Командировки в страната 21974 3814
10-52 Краткосрочни командировки в чужбина 0 0
10-62 Разходи за застраховки 14338 4876
10-63 Такса ангажимент по заеми 0 873
10-69 Други финансови услуги 1000 0
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 124645 18658
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 17856 2976
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 31826 2224
19-01 Платени държавни данъци, такси и административни санкции 288 -1809
19-81 Платени общински данъци, такси и административни санкции 31538 4033
40-00 Стипендии 13920 4167
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 19023 7576
42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 6000 450
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата 13023 7126
Разходи 5893419 1360538
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 710297 3154
43-01 За текуща дейност 705297 3154
43-09 Други субсидии и плащания 5000 0
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 134800 32000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 4140 2336
Всичко субсидии 849237 37490
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 56762 20211
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 56762 20211
51-00 Основен ремонт на ДМА 1583165 22434
52-00 Придобиване на ДМА 621313 268100
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 3743 39136
52-02 Придобиване на сгради 30000 0
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 232645 133366
52-05 Придобиване на стопански инвентар 0 0
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 354925 95598
53-00 Придобиване на ДМА 5900 1862
53-01 Придобиване на програмни продукти 0 1862
53-09 Придобиване на други НДМА 5900 0
54-00 Придобиване на земя 19173 768
55-00 Капиталови трансфери 0 0
Капиталови разходи 2229551 293164
97-00 Резерв за непредвидени неотложни разходи 113185 0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 9142154 1711403
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер