Начало АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Списък на административните услуги "Туризъм", технологични карти, необходими документи и звено за изпълнение на услугите
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Списък на извършваните административни услуги
  "Туризъм" на Общинска администрация – Девин
Наименование на услугата/Технологични карти Необходими документи/Формуляри Отдел, извършващ услугата Контакти за информация
ОБА11. Административни услуги „Туризъм”
1. Категоризация на заведения за хранене и развлечение 1. Заявление /по образец/
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
3. Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие
4.  Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта /по образец/
5.  Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение
6. Формуляр за определяне на категорията /по образец/
7. Копия от документи за собственост на обекта
8. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта /ако е приложимо/
9. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация - копие
10. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
11. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма
Отдел ЕФПТХД, Гл.спец. "Туризъм" гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1, ет. 3
тел.: 0879 221512
2. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване 1. Заявление /по образец/
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
3. Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие
4.  Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта /по образец/
5.  Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение
6. Формуляр за определяне на категорията /по образец/
7. Копия от документи за собственост на обекта
8. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта /ако е приложимо/
9. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация - копие
10. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
11. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма
Отдел ЕФПТХД, Гл.спец. "Туризъм" гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1, ет. 3
тел.: 0879 221512
3. Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки 1. Справка-декларация за броя на реализираните нощувки Отдел ЕФПТХД, Гл.спец. "Туризъм" гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1, ет. 3
тел.: 0879 221512
4. Вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър 1. Заявление за промяна в обстоятелствата /по образец/
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
3. Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие
4. Копия от документи за собственост на обекта - при промяна на собствеността
5. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наематели или на лицето, извършващо дейност в обекта
6. Копие от ЕИК
7. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец, както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта
8. Удостоверение за утвърдена категория - копие
9. Документ за платена такса 
Отдел ЕФПТХД, Гл.спец. "Туризъм" гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1, ет. 3
тел.: 0879 221512
5. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение 1. Заявление за промяна в обстоятелствата /по образец/
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
3. Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие
4. Копия от документи за собственост на обекта - при промяна на собствеността
5. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наематели или на лицето, извършващо дейност в обекта
6. Копие от ЕИК
7. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец, както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта
8. Удостоверение за утвърдена категория - копие
9. Документ за платена такса 
Отдел ЕФПТХД, Гл.спец. "Туризъм" гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1, ет. 3
тел.: 0879 221512
6. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 1. Заявление за промяна в обстоятелствата /по образец/
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
3. Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие
4. Копия от документи за собственост на обекта - при промяна на собствеността
5. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наематели или на лицето, извършващо дейност в обекта
6. Копие от ЕИК
7. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец, както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта
8. Удостоверение за утвърдена категория - копие
9. Документ за платена такса 
Отдел ЕФПТХД, Гл.спец. "Туризъм" гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1, ет. 3
тел.: 0879 221512
7. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат  1. Заявление за изработване на дубликат на удостоверение за утвърдена категория
2. Декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено
3. Документ за платена такса
Отдел ЕФПТХД, Гл.спец. "Туризъм" гр. Девин,
ул. "В. Левски" № 1, ет. 3
тел.: 0879 221512

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер