Начало АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Списък на правните, нотариалните и административно-техническите услуги, технологични карти, необходими документи и звено за изпълнение на услугите
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Списък на извършваните правни, нотариални и административно-технически услуги
на Общинска администрация – Девин
Наименование на услугата/Технологични карти Необходими документи Отдел, извършващ услугата Контакти за информация
1. Заверка на данните на свидетели, посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка 1.Молба - декларация до нотариус за обстоятелствена проверка
2. Актуална скица за недвижим имот
3. Удостоверение за регулационно положение
Отдел "Правно обсужване"
старши юрисконсулт
гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 2, ст. 3,
тел.: 03041/5905
2. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 1. Молба по чл.118, ал. 1 от КМЧП
2. Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно
3. Легализиран и заверен препис от съдебно решение / друг административен документ от чужбина
4. Оригинал на Декларация по чл. 117 от КМЧП
5.Копие от чужд документ за самоличност
6. Нотариално заверена декларация за име след развод
7. Други удостоверителни документи
Отдел "Правно обсужване"
старши юрисконсулт
гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 2, ст. 3,
тел.: 03041/5905
3. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване 1. Частни документи, които са еднострарни актове и не подлежат на вписване - разписки, пълномощни, декларации
2. Документ за самоличност.При липса на документ за самоличност, лицето удостоверява самоличността си с двама свидетели с установена самоличност
Кметове на кметства
4. Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите 1. Пълномощно за заверка
2. Документи за самоличност
3. Лично присъствие на лицето пред длъжносттното лице ,което ще завери подписа и съдържанието на пълномощното.
Кметове на кметства
5. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа 1. Частен или официален документ
2. Документ за самоличност
3. При липса ва документ за самоличност, лицето удостоверява, самоличността си с двама свидетели с установена самоличност
Кметове на кметства
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер