Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за обявяване на стартирала процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, находище Беденски бани, община Девин, област Смолян за "МАУНТИН БУТИК ХОТЕЛ И СПА" - гр.Девин, ул."Гимназиална" № 2
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 27 Юни 2017г. 14:04ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

(съгласно чл.62а от Закона за водите)

 

На основание чл.52, ал.1, т.4, чл.44, ал.1 и във връзка с чл.50, ал.7 и ал.8 ичл.60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води се открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост – находище Беденски бани,община Девин, област Смолян, чрез съществуващи съоръжения

 

ОБЕКТ:

Маунтин Бутик Хотел и СПА – гр.Девин, ул.”Гимназиална” № 2 – УПИ ХІХ, кв.62 по ПУП на гр.Девин

Цел на заявеното водовземане

Други цели

Водно тяло, в което се предвижда използването на водите.

Находище „Беденски бани”, община Девин, обл.Смолян разположено по уширение в долината на р.Широка лъка”, на десния и бряг и отстои на 11 км. югоизточно от гр.Девин.

Системи и съоръжения, за водовземането.

Сондаж 4

Местност, административно – териториална и териториална единица за съоръженията

EKATTE

Местност „Беденски бани” , Община Девин, област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Qгод.= 4316 куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0.1368 л/сек

Максимален дебит на черпене: = 2.00 л/сек

 

ВЛАДИМИР СОЛАКОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Заповед за заместване № РД-09-310/ 16.06.2017г.

Срок на обявяване: 27.06.2017г. - 10.07.2017г.


Възражения срещу издаване на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се подават в 14 - дневен срок в деловодството на Общинскаадминистрация - гр.Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер