Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Обект Самостоятелни стаи ”Панорама” с адрес: гр.Девин, кв.Настан, ул.”Синчец” №1
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

 

№ РД-09-29

 

гр. Девин, 21.01.2014 год.


На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и Протокол № 1 от 20.01.2014год.на Общинската експертна комисия по категоризиране

 

П Р Е К Р А Т Я В А М

категория две звезди на:

 

 

Обект Самостоятелни стаи ”Панорама” с адрес: гр.Девин, кв.Настан, ул.”Синчец”№1, във връзка с подадено заявление в община Девин с вх.№91-1510-1/ 13.01.2014г. по искане на лицето извършващо дейност в обекта ЕТ”Кольо Любенов”.

Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на Община Девин пред областен управител гр.Смолян или Административен съд гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

/ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер