Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин и Мотиви за нейното изменение
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 17 Юли 2017г. 14:09ч.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН

Приета с Решение №29 от 26.03.2009 г., изм. и доп. с Решение №43 от 28.03.2017г.,

/ ПРОЕКТ /

 

 

&.1. В Глава осма се прави следното изменение:

 

  1. В чл.35, ал.(1) се прави следното изменение:

 

„Чл.35, ал.(1) Длъжностните лица по контрола използват технически средства за принудително задържане на пътно превозно средство, когато не е заплатена дължимата такса за паркиране.”

 

 

ВНОСИТЕЛ:

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет - Девин

 

 

 

 

     На заинтересованите граждани и организации по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите,  се предоставя 14-дневен срок, считан от 17.07.2017 г. до 30.07.2017 г. включително, за предложения и становища по Проекта  на Наредбата за изменение и допълнение Наредбата за организация и безопасност на движението в Община Девин на адрес: гр.Девин, ул.,,Дружба” №1 – Общински съвет или на следния електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

 

 

Мотиви за изменение допълнение на Наредба за организация и безопасност на движението на територията на Община Девин

                                                                                                                                                                
(Приета с Решение №29 от 26.03.2009 г., изм. и доп. с Решение №43 от 28.03.2017г.,.)

 

 

     1.    Причини, които налагат изменение и допълнение:
      Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност на движението на територията на община Девин, са във връзка с подадена жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив до Административен съд Смолян, с която е оспорен текста  в чл.35, ал.(1) от Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин в частта            „и ППС е паркирано на забранени места описани в чл.26 от настоящата наредба”.
     Чл.35, ал.1 от Наредбата гласи - „ Длъжностните лица по контрола използват технически средства за принудително задържане на пътно превозно средство, когато не е заплатена дължимата такса за паркиране и ППС е паркирано на забранени места описани в чл.26 от настоящата наредба.”
Видно от цитираната разпоредба се предвижда възможността длъжностните лица по контрола да използват техническо средство за принудително задържане на пътно превозно средство (ППС) в две хипотези:
     -    когато не е заплатена такса за паркиране и
     -    когато ППС е паркирано на забранени места описани в чл.26 от наредбата


Принудителното задържане с техническо средство е принудителна административна мярка (ПАМ).
Видовете ПАМ, предпоставките за тях и тяхното налагане се определят с закон.
Възможността за използването на техническо средство за принудително задържане на ППС е регламентитана в чл.167, ал.2, т.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).


     Цитираната норма гласи:
    „(2) Служби за контрол, определени от кметовете на общините:
 1. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) контролират в населените места изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране, както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;
2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране по чл. 99, ал. 3, до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство;
Видно е, че законодателят е допуснал една хипотеза, при която може са бъде използвано техническо средство за принудително задържане на ППС при която съответното ППС не е заплатило дължимата цена за паркиране по чл.99, ал.3 от ЗДвП до заплащане на цената и разходите по прилагане на техническото средство.
Предвидената разпоредба в нашата наредба не е предвидена в закона което противоречи на нормата на чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП.
Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, такъв какъвто e Закона за движение по пътищата.
В предвид тези обстоятелства се налага привеждането разпоредбите на наредбата да бъдат съобразени със  съответните закони които са нормативни актове от по-висока степен

 

 

2.    Целите, които се поставят:
Да се приведат разпоредбите в Наредбата  в съответствие с разпоредбите на Закона за движение по пътищата


3.    Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства. При евентуална отмяна на разпоредби от наредбата от Административния съд на база жалбата ще настъпят финансови последици за общината от заплащане на разноските по делото.


4.    Анализ за съответствието
Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност на движението в Община Девин е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предвид изложените мотиви, е направено предложение за промяна в Наредба за организация и безопасност на движението в Община Девин.

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер