Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян за "Къща за гости" - гр.Девин, ул."Стара планина" 4
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 19 Юли 2017г. 16:53ч.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

(съгласно чл.62а от Закона за водите)

 

На основание чл.52, ал.1, т.4, чл.44, ал.1 и във връзка с чл.50, ал.7 и ал.8 ичл.60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води се открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост – находище Беденски бани,община Девин, област Смолян, чрез съществуващи съоръжения

 

ОБЕКТ:

„Къща за гости” – гр.Девин, ул.”Стара планина” № 4 – имот с идентификатор 20465.504.1000 по КККР на гр.Девин, община Девин, област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Други цели

Водно тяло, в което се предвижда използването на водите.

Находище „Беденски бани”, община Девин, обл.Смолян разположено по уширение в долината на р.Широка лъка”, на десния и бряг и отстои на 11 км. югоизточно от гр.Девин.

Системи и съоръжения, за водовземането.

Сондаж 4

Местност, административно – териториална и териториална единица за съоръженията

EKATTE

Местност „Беденски бани” , Община Девин, област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Qгод.= 54.40 куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0.001728 л/сек

Максимален дебит на черпене: = 0.417 л/сек

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Срок на обявяване: 19.07.2017г. - 01.08.2017г.


Възражения срещу издаване на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се подават в 14 - дневен срок в деловодството на Общинскаадминистрация - гр.Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер