Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Понеделник, 24 Юли 2017г. 17:12ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 31.07.2017 година /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния          

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 26.06.2017 г. относно: Ограниче-но вещо право.

           Докладва: Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 116 от 14.07.2017 г.относно:Предоставя-не на общински недвижим имот за безвъзмездно управление.

Докладва: Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 18.07.2017 г. относно: Разпореж-дане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 18.07.2017 г. относно: Разпореж-дане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121 от 18.07.2017 г. относно: Разпореж-дане с общински имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132 от 20.07.2017 г. относно: Предоста-вяне от общинския поземлен фонд на имот с кадастрален № 003146, по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докладва: Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133 от 20.07.2017 г. относно: Предоста-вяне от ОПФ на имот с кадастрален № 004840 и 004841 по §27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докладва: Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 19.07.2017 г. относно: Определяне на представител на община Девин в Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Смолян

Докладва: Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО –114 от 14.07.2017 г. относно: Определяне на средищно училище в община Девин за 2017/2018 учебна година.

Докладва: Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 115 от 14.07.2017 г. относно: Определя-не на защитени детски градини и защитени училища в община Девин за 2017/2018 учебна година.

Докладва: Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 117 от 17.07.2017 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО –118 от 18.07.2017 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 204654.87.283 и част от ПИ 20465.87.296 в м. "Цървулево", землище на гр. Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 18.07.2017 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с индентификатор №20465.538.18 в местност "Кръстец" в землището на гр. Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 18.07.2017 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ- X, УПИ- XI, УПИ-XII, УПИ I -за озеленяване в рамките на ПИ 73105. 501.129 и частична промяна на улична регулация в кв. 14 по плана на с.Триград, община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 18.07.2017 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за обект "Плувен басейн" в УПИ - I, кв.I, м. "Струилица", гр. Девин - подобект : "Външен водопровод"

Докладва: Кмет на Община Девин

           16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 18.07.2017 г. относно: Одобрява-не на ПУП -ПРЗ за изменение на УПИ -II за почивни станции за ПИ 72 и промяна на уличната регулация между о.т. 21 и о.т. 22 в кв.2, м. Беденски бани.

Докладва: Кмет на Община Девин

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 18.07.2017 г. относно: Издаване на разрешение и одобряване на задание за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 122013 и част от ПИ 122002 за гробищен парк в м."Калявища", землище-то на с.Брезе, община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО -125 от 19.07.2017 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПР за част от УПИ VIII - за жилищно строителство, кв.125 в рамките на ПИ 20465.506.371 и частична промяна на улична регулация от о.т. 978, о.т. 979, о.т. 980 до о.т. 981 по плана на кв. Настан, гр.Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 18.07.2017 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ XXIV -295, УПИ - XXXIII -295 и УПИ - XXV - 296, кв. 19, с.Лясково и одобряване на задание, съгласно чл.125 от ЗУТ

Докладва: Кмет на Община Девин

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 18.07.2017 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 011911 в м. "Шарлев мост" в землището на с. Лясково.

Докладва: Кмет на Община Девин

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 18.07.2017 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II - за жилищно строителство, общежитие и административна сграда, УПИ -XXI - групово жилищно строителство/ ПИ 504.848/ и промяна на улична регулация от о.т. 1671, през о.т. 1677 до о.т. 1678, кв. 68 по плана на гр. Девин, община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

22.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер