Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за м.април 2014 г

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З0.04.2014 Г.
ПРИХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и други данъци
100 Данък върху доходите на физически лица 30000 17049
103 окончателен годишен (патентен данък) 30000 17049
13-00 Имуществени и други местни данъци 445000 206911
13-01 Данък върху недвижими имоти 180000 96683
13-03 Данък върху превозните средства 210000 93389
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 40000 14143
13-08 Туристически данък 15000 2696
20-00 Други данъци 100 1
Всичко имуществени данъци 475100 223961
2. Неданъчни приходи
24-00 Приходи и доходи от собственост 225581 23874
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 150000 1232
24-05 Приходи от наеми на имущество 48581 14844
24-06 Приходи от наеми на земя 25000 7728
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 2000 70
27-00 Общински такси 753837 314824
27-01 За ползване на детски градини 63000 20542
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 25000 6176
27-07 За битови отпадъци 572837 255376
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 4000 2865
27-10 За технически услуги 50000 17979
27-11 За административни услуги 20000 5296
27-15 За откупуване на гробни места 2000 1510
27-17 За притежаване на куче 2000 12
27-29 Други общински такси 15000 5068
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 20000 12096
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 2000 12096
28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 18000
36-00 Други неданъчни приходи 980 137
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) -20 -49
36-11 Получени застахователни обезщетения за ДМА 56
36-19 Други неданъчни приходи 1000 130
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -102089 -29380
37-01 Внесен ДДС (-) -90632 -23683
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -11457 -5697
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 100000 59880
40-22 Постъпления от продажба на сгради 0 5950
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 0 5239
40-40 Постъпления от продажба на земя 100000 48691
41-00 Приходи от концесии 220000 126884
45-00 Помощи и дарения от страната 2052 2052
45-01 Текущи помощи и дарения от страната 2052 2052
46-00 Помощи и дарения от чужбина 47810 115148
46-10 Текущи помощи и дарения от Европейския съюз 47810 115148
Всичко неданъчни приходи 1268171 625515
Всичко приходи (1+2) 1743271 849476
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ
31-00 Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 5790052 1903577
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 3372069 1292514
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1013300 543591
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 1345300 42934
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 59383 24538
31-40 Вноски за ЦБ за минали години
Всичко взаимоотношения 5790052 1903577
ІІІ. Трансфери
61-00 Трансфери между бюджети (нето) 34605 107748
61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 27180 27180
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) -83220 -10077
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 90645 90645
62-00 Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -246437 0
62-01 получени трансфери (+) 0
62-02 предоставени трансфери (-) -246437
Всичко трансфери -211832 107748
ІV. Временни безлихвени заеми
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 104652 -640818
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 0
78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 0
Всичко безлихвени заеми 104652 -640818
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 7426143 2219983
V. Операции с финансови активи и пасиви
71-00 Предоставени кредити (нето) 0 -410000
71-01 Предоставени средства по лихвени заеми (-) 0 -410000
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -17024 484343
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -206700 -74622
83-72 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 747142 569225
83-82 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) -557466 -10260
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с/ки и фондове-нето (+/-) -31211 -17405
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) -31211 -17405
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) -81710 -80787
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -200 723
93-39 Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) -81510 -81510
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 1904597 219355
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 1904597 1904597
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) -1685242
Всичко финансиране на дефицита 1774652 195506
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 9200795 2415489
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 9200795 2415489
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З0.04.2014 Г.
РАЗХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 2742144 779427
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2636674 755839
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 105470 23588
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 406681 179061
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 146047 101152
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 111279 26497
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 70272 42212
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 28852 5900
02-09 Други плащания и възнаграждения 50231 3300
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 647905 181981
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 362281 104753
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 74477 16603
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 150366 45416
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 60781 15209
10-00 Издръжка 2104134 684787
10-11 Храна 129216 54077
10-12 Медикаменти 4693 552
10-13 Постелен инвентар и облекло 26415 8066
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 5583 3743
10-15 Материали 225863 42175
10-16 Вода, горива и енергия 451161 155855
10-20 Разходи за външни услуги 672290 299563
10-30 Текущ ремонт 374896 53424
10-51 Командировки в страната 22774 4890
10-52 Краткосрочни командировки в чужбина 0 0
10-62 Разходи за застраховки 14338 5897
10-63 Такса ангажимент по заеми 0 1150
10-69 Други финансови услуги 1000 0
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 124645 49002
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 17856 4039
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 33404 2354
19-01 Платени държавни данъци, такси и административни санкции 1866 -1679
19-81 Платени общински данъци, такси и административни санкции 31538 4033
40-00 Стипендии 13920 6911
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 31979 7607
42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 6000 450
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата 25979 7157
Разходи 5946763 1839774
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 715594 4531
43-01 За текуща дейност 710594 3531
43-09 Други субсидии и плащания 5000 1000
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 134800 42666
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 4140 2336
Всичко субсидии 854534 49533
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 56762 27707
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 56762 27707
51-00 Основен ремонт на ДМА 1583165 204709
52-00 Придобиване на ДМА 621313 291136
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 3743 39935
52-02 Придобиване на сгради 30000 0
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 232645 133366
52-05 Придобиване на стопански инвентар 0 0
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 354925 117835
53-00 Придобиване на ДМА 5900 1862
53-01 Придобиване на програмни продукти 0 1862
53-09 Придобиване на други НДМА 5900 0
54-00 Придобиване на земя 19173 768
55-00 Капиталови трансфери 0 0
Капиталови разходи 2229551 498475
97-00 Резерв за непредвидени неотложни разходи 113185 0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 9200795 2415489
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер