Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на 28.08.2017 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Понеделник, 21 Август 2017г. 15:08ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА и чл.65, ал.3 от ПОДОСНКВОА свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 28.08.2017 година /понеделник/ от 16.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 21.08.2017 г. относно:Осигуряване от страна на община Девин на временен финансов ресурс за текущи разходи за управление на стратегията на "МИГ Девин - Смолян" по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на Водено от общностите местно развитие" и подмярка 19.4      " Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Докладва: Кмет на Община Девин

Наташа Василева

Зам. Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер