Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище Беденски бани,община Девин,област Смолян,за "Търговска сграда и база за отдих"-гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 31 Август 2017г. 14:10ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За издаване на РАЗРЕШИТЕЛНО за водовземане на минерална вода

(съгласно чл.62а от закона за водите)

 

На основание чл.52, ал.1, т.4, чл.44, ал.1 и във връзка с чл.50, ал.7 и ал.8 ичл.60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване ,ползване и опазване на подземните води се открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минералната вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани,община Девин,област Смолян чрез съществуващи съоръжения

 

ОБЕКТ:

„Търговска сграда и база за отдих” - имот с идентификатор 20465.505.1413 по КККР на гр.Девин,община.Девин,област Смолян

Цел на заявеното водовземане

Други Цели

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на р. „Широкалъшка” на десния и бряг и отстои на 11км. Югоизточно от гр.Девин

Системи и съоръжения, за водовземането

Шахтов кладенец

Местност,административно- териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ

м.Беденски бани, община Девин,

област Смолян

03112

Заявено водно количество

Годишно водно количество:

Qгод.= 2 645,52куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0.08388 л/сек

Максимален дебит на черпене: = 0.8605 л/сек

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

Срок на обявяване:31.08.2017г. -13.09.2017г.

 

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството на Общинска администрация – гр.Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер