Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отстъпване право на строеж Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 07 Септември 2017г. 14:23ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС върху имоти частна общинска собственост и отдаване под наем на следните общински имоти:

1. Терен №1 - с площ от 15 кв.м. в гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, попадащ в имот с идентификатор №20465.502.5020, предназначен за поставяне на преместваем обект, за търговска дейност – павилион, съгласно изготвена схема за поставяне с №1, от Гл.архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21.00 лв. с ДДС, съгласно р.III.т.6,к.10 от Приложение №1 на Наредба №2 на Община Девин за срок от пет години.

2. Терен №2 - с площ от 15 кв.м. в гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, попадащ в имот с идентификатор №20465.502.5020, предназначен за поставяне на преместваем обект, за търговска дейност – павилион, съгласно изготвена схема за поставяне с №2, от Гл.архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21.00 лв. с ДДС, съгласно р.III.т.6,к.10 от Приложение №1 на Наредба №2 на Община Девин за срок от пет години.

3.Терен №3 - с площ от 15 кв.м. в гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, попадащ в имот с идентификатор №20465.502.5020, предназначен за поставяне на преместваем обект, за търговска дейност – павилион, съгласно изготвена схема за поставяне с №3, от Гл.архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21.00 лв. с ДДС, съгласно р.III.т.6,к.10 от Приложение №1 на Наредба №2 на Община Девин за срок от пет години.

4. Терен №4 - с площ от 15 кв.м. в гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, попадащ в имот с идентификатор №20465.502.5020, предназначен за поставяне на преместваем обект, за търговска дейност – павилион, съгласно изготвена схема за поставяне с №4, от Гл.архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21.00 лв. с ДДС, съгласно р.III.т.6,к.10 от Приложение №1 на Наредба №2 на Община Девин за срок от пет години.

5. Учредяване право на строеж допълнително за ЗП 33 кв.м. и РЗП 132 кв.м., към вече притежаваното право на строеж за ЗП 80 кв.м. и РЗП 240 кв.м. , в имот с идентификатор 20465.502.1186 по кадастрална карта на гр.Девин, общ. Девин , обл.Смолян. Вид на територията:Урбанизирана. НТП : Ниско застрояване до 10м. с начална тръжна цена 1 341.00лв. без ДДС определена от лицензиран оценител.

   6. УПИ II, кв.137 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.501.1277 по кадастрална карта на гр.Девин, общ.Девин, общ.Смолян, ул.“Момчил юнак“, с обща площ от 575 кв.м., съгласно АОС №1665/12.10.2009 г. вписан в Агенция по вписване под №132/03.11.2009 г., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., при граници и съседи на имота: 20465.99.81, 20465.501.5000, 20465.501.1276, 20465.99.80. Начална тръжна цена в размер на 3 438.50 лв. с ДДС.

     7. УПИ III, кв.137 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.501.1276 по кадастрална карта на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Момчил юнак“, с обща площ 566 кв.м., съгласно АОС №1666/12.10.2009г., вписан в Агенцията по вписване под №133/03.11.2009г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., при граници и съседи на имота:20465.501.1277, 20465.501.5000, 20465.501.1275, 20465.99.80. Начална тръжна цена в размер на 3 384.70 лв. с ДДС.

       8. УПИ IV, кв.137 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.501.1275 по кадастрална карта на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Момчил юнак“, с обща площ 589 кв.м. съгласно АОС №1667/12.10.2009г., вписан в Агенцията по вписване под №134/03.11.2009г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., при граници и съседи на имота:20465.501.1276, 20465.501.5000, 20465.103.72, 20465.99.80. Начална тръжна цена е в размер на 3 522.20 лв. с ДДС.

Депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, която да се внесе в касата на Общината до 17.00 часа на 20.09.2017г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 11.09.2017г. до 17.00 часа на 20.09.2017г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30 лв.

Срок за извършване на оглед на имота от 11.09.2017г. до 17.00 часа на 20.09.2017г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на Общината от 11.09.2017г. до 17.00 часа на 20.09.2017 г.

Дати за провеждане на търга на 21.09.2017г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 03.10.2017г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 02.10.2017г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

  

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер