Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 11 Септември 2017г. 08:58ч.

   НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Приета с решение №90/23.09.2009г изм. и доп. с Решение №107 от 29.09.2010г., изм. и доп. с Решение №108 от 03.11.2010г., изм. с Решение №30 от 30.03.2011г., изм. с Решение №188 от 03.09.2012г., изм. с Решение №213 от 12.11.2012г., изм. с Решение №194 от 02.09.2013г. на Общински съвет Девин

 

/ПРОЕКТ/

 

§.I. В глава втора се правят следните изменения и допълнения:

1.Създава се нов чл.7А със следния текст:

7А.(1). Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие са публична общинска собственост.

7А.(2). От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за общинско имотите – публична държавна собственост, предоставени на училището преди обявяването му за общинско, преминават в собственост на общината, на територията на която се намират имотите, и стават публична общинска собственост, а вещите – държавна собственост, стават собственост на общината, финансираща училището.

7А.(3). Имотите и вещите по ал.2 се предоставят за управление на училището, което ги е управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.

7А.(4). Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал.2, е извън територията на общината, която ги придобива, след влизането в сила на акта за обявяване на училището за общинско общината приобретател предоставя имотите за управление на финансирани от нея училища.

7А.(5). От датата на влизане в сила на акта за обявяване на общинско училище за държавно имотите и вещите, предоставени на училището преди обявяването му за държавно, преминават в собственост на държавата, управляват се от училището и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.

 

     2. Създава се нов чл.7Б със следния текст:

       7Б.(1).Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна общинска собственост.

       7Б.(2).Придобитите безвъзмездно от общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи, както имотите и вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на училището, детската градина или центъра.

       7Б.(3).Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за общинската собственост.

      7Б.(4).Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за дейностите по ал.1, могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия:

   1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности;

   2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината;

   3. населеното място е с население под 5 хиляди души.

 

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

     На заинтересованите граждани и организации по реда на чл.26, ал.2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуването , за предложения и становища по Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин на адрес: гр.Девин, ул.“Дружба“ №1 – Общински съвет или на следния електронен адрес: ob Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

  

Мотиви за изменение, допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на                                 Община Девин

Приета с решение №90/23.09.2009г изм. и доп. с Решение №107 от 29.09.2010г., изм. и доп. с Решение №108 от 03.11.2010г., изм. с Решение №30 от 30.03.2011г., изм. с Решение №188 от 03.09.2012г., изм. с Решение №213 от 12.11.2012г., изм. с Решение №194 от 02.09.2013г. на Общински съвет Девин

1.Причини, които налагат изменение и допълнение:

Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, са съгласно изискванията на чл.302 до чл.305 от ЗПУО.

2.Целите, които се поставят: съобразяване с новите разпоредби на Закона за предучилищно и училищно образование/ЗПУО/ и в частност – чл.302, чл.303, чл.304, чл.305 от ЗПУО

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер