Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 14 Септември 2017г. 13:59ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 20.09.2017 година /сряда/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния  

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 26.07.2017 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост - Беденски бани , община Девин обл. Смолян на Маутин" ООД.

           Докладва: Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 21.08.2017 г.относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост - Беденски бани , община Девин обл. Смолян на Владимир Василев Пейков.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 21.08.2017 г. относно: Одобрява-не на Годишния план по чл.7, ал.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП от Общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 21.08.2017 г. относно: Определя-не на количеството дървесина, което може да се добива по реда на чл.11. ал.2 т.2 от Закона за горите, във връзка с чл.71 ал.6, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 21.08.2017 г. относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки от Европейския съюз за първото шестмесечие на 2017 година и предложение за актуализация.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 21.08.2017 г. относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2016г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 21.08.2017 г.относно: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 153 от 11.09.2017 г. относно: Актуализи-рана бюджетна прогноза на община Девин за периода 2018 -2020 г. на постъпления-та от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 13.09.2017 г. относно: Попълване състава на ПК „ЗСПЕ”.

Докладва: Председателя на ОбС – Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 31.08.2017 г. относно: Одобрява-не на получени командировъчни пари от кмета на община Девин за периода 01.07.2016г. – 31.12.2016 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 05.09.2017 г. относно:Одобрява-не на получени командировъчни пари от кмета на община Девин за периода 01.01.2017г. – 31.06.2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 152 от 11.09.2017 г. относно: Одобрява-не на получени командировъчни пари от председателя на Общински съвет за периода 01.01.2017г. – 31.06.2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвила:

Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер