Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 18 Септември 2017г. 13:58ч.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН

Приета с Решение №183 от 19.12.2006 г., изм. с Решение №11 от 27.02.2009г.,

/ ПРОЕКТ /

 

 

 

 

§.1. В Раздел Втори се прави следното изменение:

 

     1. В чл.8, т.5, 5.6 се отменя.

 

 

§.2. В Раздел Пети се прави следното изменение:

 

     1. В чл.28, ал.2 се отменя.

 

 

 

Вносител:

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет

 

 

 

         На заинтересованите граждани и организациипо реда на чл.26, ал.2 от ЗНА,отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, се предоставя 30-дневен срок, считан от 18.09.2017 г. до 18.10.2017 г. включително, за предложения и становища по Проекта на Наредбата за изменение и допълнение Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Девин на адрес: гр.Девин, ул.,,Дружба” №1 – Общински съветили на следния електронен адрес: ob_savet@devin.bg.

 

Мотиви за изменение допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девин

                                                                                                                                                                                          

(Приета с Решение №183 от 19.12.2006 г., изм. и доп. с Решение №11 от 27.02.2009 г.)

 

 

1.Причини, които налагат изменение и допълнение:

Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Девин, са във връзка с подаден Протест от Окръжна прокуратура до Административен съд Смолян, с която са оспорен текстовете на чл.8, т.5, 5.6 и чл.28, ал.2.

Протеста е публикуван на сайта на Община Девин, секция Общински съвет , оспорени актове на Общински съвет.

http://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=223:osporeni-aktove-na-obshtinski-savet-devin&Itemid=59&layout=default

 

2.Целите, които се поставят:

Да се приведат разпоредбите в Наредбата в съответствие с разпоредбите на Закона за вероизповеданията и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства. При евентуална отмяна на разпоредби от наредбата от Административния съд на база жалбата ще настъпят финансови последици за общината от заплащане на разноските по делото.

 

4.Анализ за съответствието

Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девин е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предвид изложените мотиви, е направено предложение за промяна в Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер