Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за публично обявяване на процедура по издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище Беденски бани,Сондаж № 4 за "Къща за гости" - разположена на територията на УПИ І - 1830, кв.144 в гр.Девин, община Девин.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 06 Октомври 2017г. 15:01ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане от минералната вода

(съгласно чл.62а от Закона за водите)

 

 

На основание чл.52, ал.1, т.4, чл.44, ал.1 и във връзка с чл.50, ал.7 и ал.8 ичл.60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване ,ползване и опазване на подземните води се открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минералната водаизключителна държавна собственостнаходище Беденски бани,община Девин,област Смолянчрез съществуващи съоръжения

 

 

               ОБЕКТ:

„Къща за гости” –разположена на територията на УПИ І – 1830, кв.144, в гр.Девин,община.Девин,област Смолян

Цел на заявеното водовземане

 

Други Цели

Водно тяло /подземен воден

обект/, в което се предвижда използването на водите

Находище „Беденски бани”, Община Девин, област Смолян разположено по уширение на долината на р. „Широколъшка” на десния и бряг и отстои на 11км. Югоизточно от Девин

Системи и съоръжения, за водовземането

Сондаж № 4

Местност,административно- териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ

м.Беденски бани, община Девин,

област Смолян

03112

Заявено водно количество    

Годишно водно количество:

Qгод.= 1190.25куб.м/год.

Ср.дн.дебит на черпене: = 0.0377 л/сек

Максимален дебит на черпене: = 0.652 л/сек

                          

 

 

 

                                                                           


ВЛАДИМИР СОЛАКОВ

За КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

/съгласно заповед за заместване №РД-09-453 от 29.09.2017г/

 

Срок на обявяване: 06.10.2017г – 19.10.2017г.

 

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се подават в 14-дневен срок в деловодството на Общинска администрация - Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер