Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 24 Октомври 2017г. 15:11ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 30.10.2017 година /ПОНЕДЕЛНИК/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния          

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 05.09.2017 г. относно: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Девин, съгласно измененията на закона за предучилищно и Училищно образование от чл.302 до чл.305 в закона.

           Докладва: Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 21.09.2017 г.относно: Правилник за дейността на център за подкрепа за личностно развитие - ОДК/ПЛР.ОДК/ гр.Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 160 от 21.09.2017 г.относно: Приемане информация и финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017г. за периода 01.01.2017г. до 31.07.2017г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите за второто тримесечие на 2017г.

Докладва: Председателя на ОбС – Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 16.10.2017 г. относно:Разпорежда не с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 157 от 13.09.2017 г. относно: Промяна на статута на общинските жилища.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 154 от 13.09.2017 г.относно: Управление на общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 158 от 13.09.2017 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост - находище Беденски бани, обл.Смолян на хотел "Елит" ООД.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 164 от 16.10.2017 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост находище Беденски бани, обл. Смолян на „Чечосан” ЕООД гр.Смолян

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 165 от 18.10.2017 г. относно: Изменение на разрешително 031610013 за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост - находище Беденски банина "Терин" ЕООД.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 166 от 18.10.2017 г. относно: Продължаване срока на действие на разрешително №003990 от 28.02.2017 г. за водовземане от минерална вода изключителна държавна собственост - находище Беденски бани "Евредика холидей" ООД.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвила:

Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС- Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер