Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински план за развитие 2014-2020 год. Жителите на община Девин дадоха своите предложения и препоръки за разработването на стратегическите документи на общината за периода 2014-2020 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин", ДБФП № 13-13-147 от 28.10.2013 г.


Жителите на община Девин дадоха своите предложения и препоръки за разработването на стратегическите документи на общината за периода 2014-2020 г.

 

При реализирането на Дейност 4 „Провеждане на изследвания и проучвания, необходими за разработването на Общинския план за развитие (2014-2020г.) и Стратегията за устойчиво развитие на туризма” по проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин" бяха проведени широко анкетно проучване и фокус група сред жителите на община Девин относно целите и приоритетите в развитието на общината за следващия програмен период.

Анализирани са общо 41 анкети във връзка с разработването на Общинския план за развитие (2014-2020г.) и 73 във връзка със Стратегията за устойчиво развитие на туризма. Най-важните препоръки за изготвянето на двата стратегически документа на община Девин за периода 2014-2020 г. са следните:


Препоръки за основните приоритети на ОПР:

 

Препоръки за приоритетите на Стратегията за устойчиво развитие на туризма

 

 • Подобряване на здравеопазването* и разширяване на възстановеното лечебно заведение;
 • Подобряване на инфраструктурата;
 • Намаляване на безработицата и повишаване на нивото на заетост;
 • Икономическо развитие и съживяване на района чрез подобряване на конкурентоспособността на местната икономика;
 • Развитие на устойчив туризъм.

 

 

 

* Подобряването на здравеопазването е най-неотложното нещо, което да се промени в община Девин според анкетираните!

 • Подобряване на инфраструктурата ;
 • Социализиране на природни и културни обекти с туристически потенциал и тяхното популяризиране;
 • Провеждане на ефективни рекламни и промоционални дейности и връзки с обществеността, насочени към точните целеви групи и целеви пазари;
 • Осигуряване на достатъчен брой квалифициран персонал;
 • Подобряване на конкурентоспособността;
 • По-голямо разнообразие на предлаганите туристически продукти;
 • Обогатяване на културния и спортен календар в общината;
 • Подобряване комуникацията и координацията между бизнеса, публичния и обществен сектор.

 

Предстои изпълнението на Дейност 6 – провеждане на кръгла маса с представители на заинтересованите страни за представяне на работните варианти на разработените стратегически документи. Кръглата маса ще се проведе в края на месец юни 2014 г.

 

Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин" се реализира по ОП „Административен капацитет“, Приоритетна ос: І „Добро управление”; Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”; Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07; ДБФП № 13-13-147 от 28.10.2013 г.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет",съфинансирана от Европейския съю чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Девин и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 


 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер