Начало БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА Обща рекапитулация на приходите и разходите за м.май 2014 г

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ   ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.05.2014 Г.
ПРИХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
І. Имуществени данъци и неданъчни приходи
1. Имуществени и други данъци
100 Данък върху доходите на физически лица 30000 19493
103 окончателен годишен (патентен данък) 30000 19493
13-00 Имуществени и други местни данъци 445000 222643
13-01 Данък върху недвижими имоти 180000 99449
13-03 Данък върху превозните средства 210000 102549
13-04 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 40000 16500
13-08 Туристически данък 15000 4145
20-00 Други данъци 100 1
Всичко имуществени данъци 475100 242137
2. Неданъчни приходи
24-00 Приходи и доходи от собственост 225581 29091
24-04 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 150000 1412
24-05 Приходи от наеми на имущество 48581 17521
24-06 Приходи от наеми на земя 25000 10071
24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 2000 87
27-00 Общински такси 753837 341300
27-01 За ползване на детски градини 63000 27492
27-05 За ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. 25000 8289
27-07 За битови отпадъци 572837 269499
27-08 За ползване на общежития и др. по образованието 4000 2865
27-10 За технически услуги 50000 19098
27-11 За административни услуги 20000 6338
27-15 За откупуване на гробни места 2000 1630
27-17 За притежаване на куче 2000 25
27-29 Други общински такси 15000 6064
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 20000 14218
28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 2000 14218
28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 18000
36-00 Други неданъчни приходи 980 281
36-01 Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) -20 -49
36-11 Получени застахователни обезщетения за ДМА 0 56
36-19 Други неданъчни приходи 1000 274
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -102089 -32971
37-01 Внесен ДДС (-) -90632 -27274
37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия(-) -11457 -5697
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи 100000 59880
40-22 Постъпления от продажба на сгради 0 5950
40-30 Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 0 5239
40-40 Постъпления от продажба на земя 100000 48691
41-00 Приходи от концесии 220000 153761
45-00 Помощи и дарения от страната 2402 2902
45-01 Текущи помощи и дарения от страната 2402 2902
46-00 Помощи и дарения от чужбина 47810 48
46-10 Текущи помощи и дарения от Европейския съюз 47810 48
Всичко неданъчни приходи 1268521 568510
Всичко приходи (1+2) 1743621 810647
ІІ. Взаимоотношения с ЦБ
31-00 Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 9824834 2210289
31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 3354968 1566755
31-12 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 1013300 543591
31-13 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) 1345300 60116
31-18 Получени от общини целеви трансфери (субсидии)   от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 4051883 0
31-28 Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х 59383 39827
31-40 Вноски за ЦБ за минали години
Всичко взаимоотношения 9824834 2210289
ІІІ. Трансфери
61-00 Трансфери между бюджети (нето) 40049 113192
61-01 Трансфери между бюджети-получени трансфери (+) 27180 27180
61-02 Трансфери между бюджети-предоставени трансфери (-) -83220 -10077
61-05 Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 96089 96089
62-00 Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) -246437 0
62-01 получени трансфери (+) 0 0
62-02 предоставени трансфери (-) -246437 0
Всичко трансфери -206388 113192
ІV. Временни безлихвени заеми
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 104652 -609307
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 0
78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.с/ки, включени в консолидираната фискална програма 0 0
Всичко безлихвени заеми 104652 -609307
Всичко приходи:(І+ІІ+ІІІ+ІV) 11466719 2524821
V. Операции с финансови активи и пасиви
71-00 Предоставени кредити (нето) 0 -440000
71-01 Предоставени средства по лихвени заеми (-) 0 -440000
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -17024 461988
83-22 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -206700 -91847
83-72 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 747142 569225
83-82 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) -557466 -15390
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, с/ки и фондове-нето (+/-) -31211 -18401
88-03 Средства на разпореждане предоставени/ събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) -31211 -18401
93-00 Друго финансиране -нето (+/-) -81710 -80786
93-10 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) -200 724
93-39 Друго финансиране-операции с пасиви (+/-) -81510 -81510
95-00 Депозити и средства по сметки- нето (+/-) 1904597 686241
95-01 Остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 1904597 1904597
95-07 Наличност в лв. по сметки в края на периода (-) -1218356
Всичко финансиране на дефицита 1774652 609042
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV+V) 13241371 3133863
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА 13241371 3133863
ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ОТ СБОРНИЯ ОТЧЕТ БО-3 КЪМ З1.05.2014 Г.
РАЗХОДИ
Параграф Наименование на параграфа План Отчет
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот. 2727303 993348
01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2621833 962880
01-02 Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 105470 30468
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 415593 168236
02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения 150657 77405
02-02 За персонала по извънтрудови правоотношения 113379 37261
02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 70272 43107
02-08 Обещетения за персонала, с характер на възнаграждение 31054 6053
02-09 Други плащания и възнаграждения 50231 4410
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя 645697 216458
05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 360975 125151
05-52 Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ 74076 19357
05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели 149878 54259
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 60768 17691
10-00 Издръжка 2100883 820873
10-11 Храна 128928 63461
10-12 Медикаменти 4693 552
10-13 Постелен инвентар и облекло 25952 8542
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 5583 18239
10-15 Материали 226163 51929
10-16 Вода, горива и енергия 451211 186105
10-20 Разходи за външни услуги 669440 344471
10-30 Текущ ремонт 374896 53604
10-51 Командировки в страната 22774 7526
10-52 Краткосрочни командировки в чужбина 0 -7516
10-62 Разходи за застраховки 14338 6324
10-63 Такса ангажимент по заеми 0 1424
10-69 Други финансови услуги 1000 0
10-92 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обещетения 124645 79572
10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 17856 4039
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 33404 2601
19-01 Платени държавни данъци, такси и административни санкции 1866 -1432
19-81 Платени общински данъци, такси и административни санкции 31538 4033
40-00 Стипендии 13311 6911
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства 31979 12570
42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 6000 700
42-19 Други текущи трансфери за домакинствата 25979 11870
Разходи 5934766 2218396
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 715594 6481
43-01 За текуща дейност 710594 5481
43-09 Други субсидии и плащания 5000 1000
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 134800 53533
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 4140 2576
Всичко субсидии 854534 62590
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната 56762 35188
22-21 Разходи за лихви по заеми от други банки в страната 56762 35188
51-00 Основен ремонт на ДМА 1583165 221891
52-00 Придобиване на ДМА 4673886 577361
52-01 Придобиване на компютри и хардуер 3743 39935
52-02 Придобиване на сгради 30000 0
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 232645 133366
52-05 Придобиване на стопански инвентар 690 690
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 4406808 403370
53-00 Придобиване на ДМА 5900 1862
53-01 Придобиване на програмни продукти 0 1862
53-09 Придобиване на други НДМА 5900 0
54-00 Придобиване на земя 19173 16575
55-00 Капиталови трансфери 0 0
Капиталови разходи 6282124 817689
97-00 Резерв за непредвидени неотложни разходи 113185 0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 13241371 3133863
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер