Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 30.11.2017 година /ЧЕТВЪРТЪК/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния          

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 172 от 14.11.2017 г. относно: Искане за промяна разходването на част от определените средства по Решение №5 на Общински съвет Девин от 30.01.2017г. и договор №Д-292/28.04.2017 г., сключен между община Девин и НЧ „Родопска просвета -1923”, гр. Девин, договор №Д303/28.04.2017 г., сключен между община Девин и     НЧ „Родопска обнова -1938”, с. Михалково, договор №Д-294/28.04.2017 г., сключен между община Девин и НЧ „Назъм Хикмет -1948”, с. Грохотно

Докладва: Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 173 от 16.11.2017 г.относно: Даване на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”

Докладва: Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 20.11.2017 г. относно: Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163 от 16.10.2017 г. относно: Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ 157 , кв. 19 по ПУП на с. Триград.

           Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 22.11.2017 г.относно: Изменение и допълнение на Решение №191/29.12.2016 г. на Общински съвет-Девин във връзка с проектно предложение по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020г.), процедура №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 169 от 13.11.2017 г.относно:Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на Славчо Петров Иванов

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 13.11.2017 г.относно:Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на Георги Иванов Михайлов

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 171 от 14.11.2017 г. относно: Отдаване под наем на общински имот

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 20.11.2017 г. относно: Допълване на Решение №199 от 29.12.2016г. за дарение на имоти общинска собственост на Южно централно държавно предприятие.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 20.11.2017 г. относно: Управление на общински имотиза включване в „Програмата за разпореждане и управление на общинска собственост за 2017г.“ раздел IV, на терени публична общинска собственост попадащи в имот с идентификатор № 20465.502.5029.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 20.11.2017 г. относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ в гр.Девин –ЦГЧ на УПИ VIII-384, УПИ VII-Комбинирана сграда и промяна на улична регулация от О.Т.1779 до О.Т.1780, от О.Т.1780, през О.Т.1785 до О.Т.411 и от О.Т.1785 до О.Т.1783, кв.43 по плана на гр. Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 22.11.2017 г. относно:Приемане на Общинска/актуализирана/ програма за управление на отпадъците на община Девин за периода 2017–2020 година

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвила:

Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС - Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер