Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 21 Декември 2016г. 10:18ч.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

 


 

ИНФОРМАЦИЯ

за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034

„Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”

 

Община Девин продължава изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0034-C01/19.07.2016 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”

Проектът включва дейности по предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания, подкрепа на семейства в риск за ранно развитие на децата, превенция и предотвратяване на детските заболявания, мотивация и подготовка за равен старт в училище. За качественото предоставяне на услугите се осъществяват дейности по организация и управление на проекта, както и дейности по управление и функциониране на услугите. Специално място е отредено и на дейностите за информиране и публичност.

В края на 2016 г. в Дейност 3: Предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” са обхванати общо 11 деца със специални потребности от 11 семейства.

Проведени са 75 индивидуални консултации на родители от социалния работник, 18 – от психолога, 17 – от педиатъра. Организирани и проведени са 4 групови сесии с родители от логопеда, 12 – от психолога 2 – от педиатъра. Разработват се и се предоставят обучителни и информационни материали на различни теми, свързани с отглеждането на децата с увреждания. Проведени са 56 бр. домашни посещения от мобилен екип от специалистите в услугата.

Изготвят се карти за логопедична оценка на децата и оценка на говорното им развитие, провеждат се логопедични занимания Проведени са наблюдения, разговори и беседи за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите.

През м. декември с децата работи и рехабилитатор, който извършва проучване и анализ на индивидуалните потребности на всяко дете. Провежда кинезитерапевтични занимания с децата в услугата, консултира родителите във връзка със състоянието им и напредъка по индивидуалната програма.

Всички потребители по Дейност 4: Предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” до момента са 7 деца със специални потребности, а обхванатите родители са 14. От м. декември в услугата работи нов специален педагог.

В Дейност 5: Предоставяне на услугите Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детската градина” са обхванати общо 97 семейства със121деца.

За периода до м. декември 2016 г. общият брой на проведените групови консултации е 52 бр., проведените индивидуални консултации от специалисти с потребители в дейността са 230 бр., от които 143 с родители и бъдещи родители и 87 с деца. Регулярно се извършва и мобилна работа на терен от екип от специалисти – двама социални работници, педиатър, психолог, гинеколог, медицинска сестра, акушерка, юрист и двама медиатори. Домашните посещения са 62 бр.

По дейност 6 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ за отчетния период като потребители са включени 56 деца от целевата група. Реализирани са 60 броя консултации на родители за здравословното състояние на децата им от педиатъра и 50 броя консултации на родители за стоматологичния статус на децата от стоматолога. Общо за услугата са проведени 32 броя домашни посещения.Разработени и разпространени са информационни материали, свързани с профилактика и промоция на здравето.

За всички потребители на предоставяните услуги в общностния център са сключени договори за ползване на услугите. Извършени са оценки в областите на развитие на децата.

Екипът на проекта, ръководителят на общностния център и специалистите, ангажирани в услугите, провеждат ежемесечни срещи за обсъждане на процеса по предоставяне на услугите и отчитане на работата.

От екипа на проекта

 


www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепана Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер