Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 15 Декември 2017г. 21:16ч.

Проект!

Наредба

за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин (приета с Решение №163 от 22.12.2008 година на Общински съвет–Девин, изменена с Решение № 5 от 20.01.2010 г. и допълнена и изменена с Решение № 5 от 27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 258 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 31 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г. изм. с Решение № 168 от 28.10.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.,изм. с Решение № 54 от 31.03.2017 г.)

 

§1. Думата „триколка” в 41, ал.5 от Наредбата се заменя с „триколесно превозно средство”

§2. В чл. 4, ал.8 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин отпада текстът „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари”.

§3. В чл. 41, ал.9 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин отпада текстът „специализирани ремаркета за превоз на тежки илиизвънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона”.

§4. В чл. 41, ал.12 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин отпада текстът „Превозни средства от категория Lпо „Закона за движението по пътищата” и се заменя със следният текст „четириколесни превозни средства”.

§5. В чл. 44 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин се правят следните промени: „Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства, категории L 5е, L 6 erL7e, определени в Регламент на ЕС № 168/ 2013 г.”

§6. Член 63, алинея 1 се изменя така:

Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ=ГДТППхБМ/12, където

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметровия превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 60, ал. 1 от настоящата Наредба;

БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.”

§7. Член 63, алинея 2 се изменя така:

Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП=ПДТППхОМ/БМ , където

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ-броят на календарните месеци, за който е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ-оставащият бройна календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 

 

Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.

 

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в община Девин, както и на следните електронни адреси:

obshtina@devin.bg и shapkova@devin.bg в 14-дневен срок от 15.12.2017 г. до 28.12.2017 г. включително, като основание за 14-дневният срок е това, че измененията в ЗМДТ са публикувани на 05.12.2017 г., а Наредбата може да измененяна само да края на годината.

 

МОТИВИ

за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин

 

       1.Причините, които налагат приемането:

Привеждане на действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девинкъм действащия в момента Закон за местните данъци и такси, а именно:

По отношение на определянето на дължимия данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата годинакогато рарешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината.

По отношение на определяне на недължимо внесената част за възстановяване от данъка върху таксиметров превоз на пътницикогато когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината.

 

 

2. Целите, които се поставят:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девинцели привеждането ́и съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, а именно Закона местните данъци такси

     

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на предлаганите изменения и допълнения с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девини не изисква финансови средства.

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите:

Прилагането на предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девинцели привеждането й в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер