Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Заповед за прекратяване на категоризация на стаи за гости ”Божиловата къща” с адрес на обекта: с.Триград, община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 17 Януари 2018г. 09:26ч.

З А П О В Е Д

РД-09-588

гр.Девин, 04.12.2017г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма и Протокол12 от 23.11.2017 год. на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти, във връзка с подадено заявление в община Девин с вх.№94Д-534-13/ 27.10.2017г, по искане на собственика на обекта

П Р Е К Р А Т Я В А М КАТЕГОРИЗАЦИЯТА

НА ОБЕКТ:

Стаи за гости ”Божиловата къща” с адрес на обекта: с.Триград, община Девин с Удостоверение за утвърдена категория № 00360 от 02.08.2017г.

Собственика на обекта да върне в община Девин издаденото Удостоверение за утвърдена категория.

Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на община Девин пред областен управител гр.Смолян или Административен съд гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщението.

На основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на община Девинwww.devin.bg.

 

красимир даскалов

Кмет на община Девин

………………/П/…………………

Съгласувал:

Капка Бешева-Рахнева ……………………/Дата:27.11.2017 г.

Началник на отдел „ЕФПТХД”

Илияна Солакова………………………../Дата:27.11.2017г.

Старши юрисконсулт отдел ”ПО”

Изготвил:

Ирина Юрукова ……………………………./Дата:27.11.2017 г.

/Гл.сп.”Туризъм, защита на потребителя, проекти и програми”/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер