Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Понеделник, 22 Януари 2018г. 14:35ч.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 29.01.2018 година /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния          

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 11.01.2018 г. относно:Приемане план-график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 2018г.

Докладва: Председателя на ОбС - Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 16.01.2018 г. относно: Отчет за изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2017 г. и приемане на такава за 2018 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 17.01.2018 г. относно:Приемане програмата за „Разпореждане и управление на общинската собственост за 2018 год. на Община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 15.01.2018 г. относно: Календар за предвидените културните събития и прояви в Община Девин за 2018 година.

           Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 15.01.2018 г. относно:Приемане на бюджета на община Девин за 2018 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 15.01.2018 г. относно:Удължаване срока на ликвидация на ОП “ВЪЧА”ЕООД, приемане на Краен ликвидационен баланс, Доклад и Отчет на ликвидатора.

Докладва: Председателя на ОбС - Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 21.12.2017 г. относно:Предоста-вяне от ОПФ имот с проектен кадастрален №204066 по §27, ал2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗПЗЗ.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвила:

Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС - Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер