Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински план за развитие 2014-2020 год. Разработени са стратегическата част на Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. и Стратегия за устойчиво развитие на Туризма 2014-2020
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 23 Юни 2014г. 14:23ч.

alt

Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин", ДБФП № 13-13-147 от 28.10.2013 г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Уважаеми жители на Община Девин,

Разработени са стратегическите части на Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 година и Стратегия за устойчиво развитие на Туризма2014-2020.

В тази връзка, община Девин кани всички заинтересовани страни на дискусионна кръгла маса, която ще се проведе на 26.06.2014 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в залата на Общинска администрация – Девин. Ще бъдат поставени за обсъждане стратегическите цели, приоритетите и мерките за развитие на община Девин, които ще бъдат заложени в Общинския план за развитие за периода 2014-2020 година и в Стратегия за устойчиво развитие на Туризма 2014-2020.

Участниците ще имат възможност да отправят своите предложения за реализиране на проекти през следващия програмен период във всички сфери – икономическо развитие, инфраструктура, екология, социална сфера и човешки ресурси.

Варианта на стратегическата част на Общинския план за развитие на община Девин за следващия програмен период 2014 – 2020 г. може да бъде изтеглен от http://www.devin.bg/files/OPR1420/Str_OPR_Devin.doc

Варианта на стратегическата част на Стратегия за устойчиво развитие на туризма 2014 – 2020 г. може да бъде изтеглен от http://www.devin.bg/files/OPR1420/Strategia_turizam.doc

Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин" се реализира по ОП „Административен капацитет“, Приоритетна ос: І „Добро управление”; Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”; Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07; ДБФП № 13-13-147 от 28.10.2013 г.

 

 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект Проект "Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет",съфинансирана от Европейския съю чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Девин и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 


Последна промяна от Вторник, 24 Юни 2014г. 10:25ч.
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер