Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 15 Януари 2018г. 16:57ч.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

Приета с решение №90/23.09.2009г изм. и доп. с Решение №107 от 29.09.2010г., изм. и доп. с Решение №108 от 03.11.2010г., изм. с Решение №30 от 30.03.2011г., изм. с Решение №188 от 03.09.2012г., изм. с Решение №213 от 12.11.2012г., изм. с Решение №194 от 02.09.2013г., изм. доп. с Решение № 85 от 31.05.2017г. и изм. с Решение № 146 от 30.10.2017г. на Общински съвет Девин

 

П Р О Е К Т

§.1. В Глава четвърта се прави следното допълнение:

1.Чл.43, се добавя нова алинея (4 ):

Ал.(4). Продажбата се извършва от Кмета на общината след решение на Общинския съвет.

 

     2.В чл.44, ал.(1) се прави следното изменение и допълнение:

 Ал.(1). Визпълнението на решението на Общинския съвет и въз основа на предоставените документи кметът на общината издава заповед, в която определя купувача, имота който се прехвърля, цената и др.плащания. Въз основа на това сключва договор.     

   

РУСИ ЧАУШЕВ - Председател на Общински съвет

 

 

Мотиви: В изпълнение на своите правомощия общинския съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения (чл.21 ал.(2) от ЗМСМА).

Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен, такъв какъвто Закона за общинската собственост и Закона за собствеността.

В Наредба №2 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин са допуснати несъответствия със Закона за общинската собственост.

Разпоредбите са императивни и предвиждането на различен режим в нашата наредба е неправилно. Касае се за разпореждане с общинско имущество и др.

В предвид тези обстоятелства се налага привеждането разпоредбите на наредбата да бъдат съобразени със съответните закони които са нормативни актове от по-висока степен.

 Целите, които се поставят:

Да се приведат в съответствие с Закона за общинската собственост

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

Основание: чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за нормативните актове, наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.2 от ЗНА, обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен. Поради това следва да се приемат промени в сега действащата наредба, а не да се приема изцяло нов такъв акт. Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин приета на основание чл.21, ал.2 следва да се публикува на интернет страницата на община Девин. Заинтересуваните лица имат право в 30 - дневен срок да депозират в деловодството на Общински съвет Девин предложения и становища по Проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер