Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 21 Февруари 2018г. 14:45ч.

ПОКАНА

          На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 26.02.2018 година /понеделник/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния    

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 17.01.2018 г. относно: Приемане на общински спортен календар на община Девин за 2018 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 22.01.2018 г. относно: Одобряване на получени командировъчни пари от кмета на община Девин за периода 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 22.01.2018 г. относно:Предоставяне от ОПФ на имот с проектен кадастрален № 004843 по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 02.02.2018 г. относно:Предложение за закупуване на 2 броя акумулатори за нуждите на РД ПБЗН гр. Смолян.

           Докладва: Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 08.02.2018 г. относно: Допълване и изменение на решение №175 от 29.12.2017 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 12 от 08.02.2018 г. относно:Учредяване право на безвъзмездно ползване и управление на имот публична общинска собственост.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 05.02.2017 г. относно:Отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладва: Председателя на ПК ”ЗСПЕ”

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 05.02.2017 г. относно:Определяне на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанска та 2018 - 2019 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 15.02.2017 г. относно:Разглеждане на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ 73105.13.187 в м. „Краево”, землище с.Триград, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 15.02.2017 г. относно:Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идент. 20465.502.208 по кадастралната карта на гр. Девин, участващ в УПИ ХХVІ, УПИ ХХV, УПИ ХХІV, УПИ VІІ в кв.56 по плана на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 15.02.2017 г. относно:Разглеждане на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за учредяване на сервитути на съществуващ водопровод и шахти от каптиран естествен извор „Попини лъки” до съществуваща къща за гости в ПИ 73105.10.32.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 15.02.2017 г. относно:Разглеждане на предложение и издаване на разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПР за УПИ-та: V и VІ в кв.81 по плана на гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 15.02.2017 г. относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Външно ел захранване” и „Противопожарно водоснабдяване” на асфалтова база в УПИ I кв.1 по ПУП за местност „Добровсте”, землище Настан.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 15.02.2017 г. относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПР   за УПИ ХХVI,   УПИ VIII и промяна на улична регулация,кв.48 по плана на гр. Девин в рамките на ПИ 20465.501.46, ПИ20465.501.28 и ПИ 20465.501.5104.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 15.02.2017 г. относно: Одобряване на проект за ПУП - Парцеларен план за обект „ Кабелно захранване НН към обект    „ Къщи за гости“ в УПИ III-101.4, кв.1, м. „Катранище”, гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 15.02.2017 г. относно: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: „ Довеждащ водопровод към обект „Къщи за гости” в УПИ III-101,4,.1, м.”Катранище”, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 15.02.2017 г. относно: Издаване на разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 20465.502.1601, участващ в УПИ I - за спортна зала, кв.159, гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 15.02.2017 г. относно: Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на интеграционни-те политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017 г

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 16.02.2017 г. относно: Упълномо-щаване на представител на община Девин в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по „ВиК" на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията посочени в дневния ред.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 27 от 20.02.2017 г. относно:Утвърждава-не статута на общинските жилища.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 19.02.2017 г. относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин.

Докладва: Председателя на ОбС

 

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 28 от 20.02.2017 г. относно: Приемане отчет за дейността на общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Докладва: Председателя на ОбС

 

23.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвила:

Людмила Глухова

Главен специалист К ОбС - Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер