Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Заповед във връзка с утежняване на пътната обстановка и с цел осигуряването на нормална проходимост по пътищата и улиците на територията на Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

О Б Щ И Н А   Д Е В И Н

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-78

гр.Девин,27.02.2018г.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 65 от АПК, във връзка с утежняване на пътната обстановка и с цел осигуряването на нормална проходимост по пътищата и улиците на територията на Община Девин,

Н А Р Е Ж Д А М :

       Всички собственици на жилищни сгради, както и притежателите на офисни помещения, складове и магазини, да почистят прилежащите си райони с цел свеждане на минимум рискове от нежелани инциденти и щети.

        На основание чл.66, ал. 1 от АПК заповедта ми да се качи на интернет страницата и информационното табло на Община Девин за сведение и изпълнение от страна на гражданите.

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

……………../П/………………..

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер