Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Отчети Отчет за дейността на Общински съвет Девин за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

О Т Ч Е Т

за дейността на Общински съвет Девин за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общински съвет Девин е орган на местното самоуправление на територията на Община Девин. Той е колективно действащ орган с обща компетентност и осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), действащото законодателство и на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Настоящия отчет е изготвен в съответствие на изискванията на чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.109 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В съответствие с Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация денят, мястото и часът на провеждане на заседанията се оповестява предварително с поставянето на покани на таблото на площада пред общината, на входа на административната сграда на общината, в официалния сайт на Община Девин. Всички материали се изпращат по електронен път на общинските съветници и заинтересованите лица.

В своята си дейност Общински съвет Девин се ръководи от следните принципи на:

  • Законност
  • Гарантиране и закриляне интересите на жителите на общината
  • Самостоятелност при вземането на решения
  • Публичност при работата на общинския съвет

През 2017 г. са свикани 20 бр. заседания от които са проведени 18 бр./12 бр. редовни и 8бр. извънредни/ и 2 непроведени поради липса на кворум. За всичките проведени заседания са приети 184 бр. решения. Разделено на проведените заседания прави средно по 11 бр. решения на заседание. От тях има върнати заради пропуски или несъответствия с нормативната база от Областния управител 3 бр. решения, които впоследствие са отменени и едно решение е отменено от Смолянския административен съд. Въпреки, че всички докладни записки внасяни от общинска администрация са съгласувани със съответните отдели, все ще има какво да се желае относно окомплектоването и качеството на същите.

Разпределени по месеци решенията са както следва:

-      м. януари –  6 бр.

-      м. февруари – 38 бр.

-      м. март – 15 бр.

-      м. април – 21 бр.

-      м. май – 12 бр.

-      м. юни – 12 бр.

-      м.юли – 25 бр.

-      м. август – 1 бр.

-      м септември – 15 бр.

-      м. октомври – 10 бр.

-      м. ноември – 13 бр.

-      м.декември – 16 бр.

Разпределението по теми на всичките 184 приети решения е следното:

-      41 бр. са във връзка с бюджета на общината

-      54 бр. са свързани управлението на Общинската собственост

-      29 бр. са във връзка териториалното и селищно устройство

-      12 бр. са решенията във връзка с образованието, култура, спорт и туризъм

-      17 бр. са свързани с социалната политика и здравеопазване

-      10 бр. са свързани с промяна в наредбите на община Девин

-      21 бр. други решения свързани с работата на общината

В съответствие на разпоредбите на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА решенията се изпращат на Кмета на Общината, на Областния управител и Районна прокуратура в 7 – дневен срок от приемането им, както се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Община Девин.

Присъствието на общинските съветници за изминалия период е следното. За проведените заседания от 306 бр. присъствия съгласно ЗМСМА са регистрирани 246 присъствия. Спрямо 2016г. се наблюдава увеличение в отсъствията от заседания било по уважителни причини или безпричинни, което не е довело сътресения в работата на общинския съвет, но прави впечатление на жителите на общината които фактически са наши работодатели.

Заседанията на общинския съвет протичат в нормална работна обстановка което се дължи най – вече на факта, че в постоянните комисии към него се извършава огромната работа по обсъждане на докладните записки и приемането на становищата по тях. Но не прокрадват и политически нотки, което не е добре за запазването на стабилността на общинския съвет. В крайна сметка ние сме избрани да гарантираме и закриляме интересите на всички жители на общината независимо от коя страна на барикадата са.

В помощ на работата на Общинския съвет са структурирани 5 постоянни комисии. ПК „ Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” /БФЕФП/, ПК „Устройство на територията.Общинска собственост. Селско и горско стопанство”/УТОССГС/, ПК „ Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” /ОМДСТК/ и ПК „ Здравеопазване и социална политика. Екология” /ЗСПЕ / и ПК „Оперативен контрол върху дейността на общинските еднолични търговски дружества, търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия и техните органи” /ОКВДОЕТДТДОУОПТО/.

Постоянните комисии на общинския съвет работят съобразно изискванията на Глава осма от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Съгласно Правилника за дейността на общинския съвет на заседанията на комисиите присъстват вносителите на предложенията или техни представители с цел изясняване на детайли по внесените предложение и постигане на нужната яснота по тях.

През отчетния период на приети 225 бр. становища.

Броя на заседанията на ПК са следните:

  •                        ПК „ БФЕФП” – 12 заседания, разгледани 60 бр. ДЗ
  • ПК „ УТОССГС” – 12 заседания, разгледани 101 бр. ДЗ
  • ПК „ ОМДСТК” - 7 заседания, разгледани   18 бр. ДЗ
  • ПК „ ЗСПЕ” - 16 заседания, 46 бр. ДЗ и КО от които 28 бр. са за отпускане на помощи, други жалби и случаи.
  •  ПК „ОКВДОЕТДТДОУОПТО” – 3 заседания

През 2017 г. Постоянната комисия по оперативен контрол се зае да реши казус с ликвидацията на общинското дружество „Въча” ЕООД, нещо за което не са правени постъпки за решаване повече от 10 години от никой състав на общински съвет до сега, и след взети решения на този общински съвет казуса ще бъде решен.

С решения на общинския съвет и становища на ПК „ЗСПЕ” са отпуснати еднократни помощи на 20 жители на общината касаещи в по-голямата си част животоспасяващи случаи.

Видно от направената справка за работата на общински съвет и неговите органи е видно, че общинският съвет работи съобразно изискванията на ЗМСМА и реагира бързо и адекватно на необходимостта от вземане на спешни решения по проблеми от обществено значим характер.

В изпълнение на последните изменения в ПОДОСНКВОА създадохме условия за по – голяма прозрачност в работата на общински съвет и неговите комисии. Заседанията на съвета вече се излъчват и онлайн в сайта на общината за да може да се следят от колкото се може повече заинтересовани жители на общината. Пълните протоколи също се публикувани на сайта. Наблюдава се засилен интерес към работата ни и смятам, че с тези промени ние даваме достатъчно голяма прозрачност на нашата работа пред населението на общината, гласувало ни доверие да подобрим начина на работа, условията на живеене, създаването на условия за разкриване на работни места и решаването на други проблеми.

Но всичко това зависи от доброто взаимодействие на общинския съвет с общинска администрация. За това взаимодействие може да има какво още да се желае в насока предварително обсъждане още преди внасяне на докладни записки на обществено значими въпроси касаещи болшинството от жителите на общината, промени в устройствените планове засягащи обществени територии, проекти за наредби и правилници и техните изменения и др. Всичко това ще е от съществена полза за работата на общинския съвет, във връзка с вземане на правилните решения и взаимодействието му с общинската администрация. Опита показва, че когато има прозрачност в работата на общински съвет и общинската администрация добро взаимодействие между тях, това е от полза на всички.

През отчетния период в деловодството на общинския съвет за регистрирани общо 1132 бр.работни документа.

Всички постъпили документи са предоставени за разглеждане от Постоянните комисии към Общинския съвет.

Общински съвет Девин чрез своята работа показва загриженост и воля за утвърждаване на община Девин като добро място за живеене.

Като съветници се стремим да бъдем такава публична власт, която възприема сериозно нуждите и очакванията на жителите от общината.

Провеждането на заседанията на Постоянните комисии и заседанията на Общинския съвет са достъпни за всички, дава се възможност за изслушване на различни мнения и по този начин се вземат най-правилните решение.

От цялата свършена работа до тук дейността на Общинския съвет през изминалия период може да се оцени като много добра.

Надявам се на още по-голяма активност, диалог и професионализъм да бъдем местна власт която работи за развитието на общината ни.

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер