Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Март 2018г. 12:35ч.

     Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет - Девин чрез настоящото публикуване за обществено обсъждане предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на е-mаil адрес: ob_savet©devin.bg или в деловодството на Общински съвет, гр.Девин, ул.”Дружба” 1

     След извършен преглед и анализ на действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация се установи, че възниква необходимост от приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.

МОТИВИ


     1. Причини, които налагат приемането на Правилникът:
     Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Определението за правилник е ясно дефинирано в чл. 7, ал. 1 от ЗНА, а именно: „Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.“ Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не позволява тази свобода да излиза извън очертаните от по-високите по степен нормативни актове рамки. Настоящото приемане на нов се налага с оглед постигане на баланс между написаното в подзаконовия нормативен акт и в прилагането му. Сега действащия Правилник е приет в нарушение на чл.26, ал.3 на ЗНА като не е публикуван за обсъждане на интернет страницата на община Девин. Освен това и времето, което е изминало от приемането му, е повече от достатъчно, за да се направи нужният анализ на силните и слабите му страни, така че да се направят изводи какви промени са необходими, за да бъде дейността на нашата институция по-ефективна и публична. 
  
     При изработването на проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация са спазени принципите на необходимост, обоснованост, откритост, прозрачност.


     2. Целта за приемането на Правилникът се изразява в привеждане на Правилникът в актуално състояние, което позволява да се постигне баланс между разпоредби му и тяхното реално прилагане, и спазване на процедурите по приемането му съгласно ЗНА.

     3. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилникът не са необходими.

    4. Очаквани резултати са улесняване работния процес на Общински съвет и свеждане до минимум случаите, в които прилагането на разпоредбите от Правилникът би създало трудност.

     5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Правилникът за не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

     Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Девин - www.devin.bg, на 15.03.2018 г.

 

 

Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - отвори;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер