Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Понеделник, 26 Март 2018г. 08:37ч.

ПОКАНА

 

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 29.03.2018 година /четвъртък/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

   1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 01.03.2018 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на Никола Манолов Стаматов
 Докладва: Кмет на Община Девин

 

   2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33 от 02.03.2018 г. относно:Приемане на Доклад за резултатите от Междинна оценка за изпълнение но Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014-2016г.
Докладва: Кмет на Община Девин


 
   3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 02.03.2018 г. относно:Бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите  за местни дейности.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

   4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35 от 12.03.2018 г. относно:Отчет за  изпълнение на дейностите заложени в „Общинската програма за управление на отпадъците на територията на община Девин 2017-2020” за 2017г.
(Приета с Решение №61 по Протокол №6 от 19.04.2017 год.на Общински съвет –Девин)
Докладва: Кмет на Община Девин

 

   5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37 от 12.03.2018г. относно: Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие „БКС”Девин за 2017г.
Докладва:Руси Чаушев
Председател на ОбС - Девин

 

   6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 15.03.2018г. относно: Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2017 година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2018година .
Докладва: Кмет на Община Девин

 

   7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 15.03.2018г.относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Девин за 2017г.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

   8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 16.03.2018 г. относно: Разпорежда-не с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване.
Докладва: Кмет на Община Девин    

 

   9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 21.03.2018 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение №26 от 26.02.2018г. по Протокол №2 на Общински съвет гр.Девин
Докладва:Руси Чаушев
Председател на ОбС - Девин

 

   10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 16.03.2018г. относно: Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

   11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 16.03.2018г. относно: Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

   12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 16.03.2018г. относно: Промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа –гр.Девин
Докладва: Кмет на Община Девин

 

   13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 19.03.2018г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на МБАЛ „Девин” ЕАД в изпълнение на Решение №24/09.03.2017г. за периода 01.11.2017г. до 31.12.2017г. и Баланс и Отчет за приходите за четвъртото тримесечие на 2017г.
Докладва:Руси Чаушев
Председател на ОбС - Девин

 

   14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 19.03.2018г. относно: Избор на Вр.И.Д. изпълнителен директор и Съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение-Девин”ЕАД,гр.Девин
Докладва: Кмет на Община Девин

 

   15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 20.03.2018г. относно:Удължаване срока на договора №Д-438 от 21.07.2016 година
 Докладва: Кмет на Община Девин

 

   16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 20.03.2018г. относно: Удължаване  срока на договора №Д-438 от 17.08.2015 година.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

   17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 20.03.2018г. относно: Управление на общински имоти за включване в „Програма за разпореждане и управление на общинска собственост за 2018г.” раздел I, на поземлен имот с идентификатор №20465.502.1260
Докладва: Кмет на Община Девин


 
   18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 20.03.2018г. относно: Управление на общински имот за включване в „Програма за разпореждане и управление на общинска собственост за 2018г.” раздел II-замяна и ликвидиране на съсобственост,на поземлен имот с идентификатор №73105.501.188 в с.Триград.
Докладва: Кмет на Община Девин

 

   19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 20.03.2018г. относно: Разпореждане с общински имот 20465.506.645
Докладва: Кмет на Община Девин

 

   20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 21.03.2018г. относно: Управление на общински имот за включване в „Програма за разпореждане и управление на общинска собственост за 2018г.” раздел IV-Наем и управление,на сграда находяща се в поземлен имот с №003390,с.Селча.
Докладва: Кмет на Община Девин


   21.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 


РУСИ ЧАУШЕВ
Председател на Общински съвет – Девин


Изготвил: Славка Чавдарова
Младши експерт К ОбС- Девин

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер