Начало ОБЯВЛЕНИЯ Частични избори 20 май 2018 г. Заповед за образуване на избирателна секция на територията на община Девин за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, на 20 май 2018 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ЗАПОВЕД

РД-09-171

гр.Девин, 05.04.2018 г.

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 и ал. 4 и чл. 464, т. 7от Изборния кодекс и Указ № 69 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, на 20 май 2018 г. (Обн., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.), във връзка с т. 15 на Решение № 4959-МИ от 12.01.2018 г. на Централната избирателна комисия относно единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за кметове и за национален референдум,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Образувам избирателна секция на територията на община Девин за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, на 20 май 2018 г., като утвърждавам номерацията, обхвата и адреса й, както следва:

Номер и адрес на избирателната секция

Обхват на избирателната секция

010

с. Беден – кметството

с. Беден

2. Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на Община Девин – www.devin.bg и на информационното табло във фронт-офиса на 10 април 2018 г.

3. Копие от настоящата заповед да се изпрати на ТЗ ГРАО – Смолян и на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Девин за сведение и се доведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването ѝ пред Общинска избирателна комисия – Девин, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Елка Станчева – секретар на община Девин.

            /П/

красимир даскалов

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер