Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 18 Април 2018г. 18:32ч.

     Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет - Девин чрез настоящото публикуване за обществено обсъждане предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрацията, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Девин на е-mаil адрес: ob_savet©devin.bg или в деловодството на Общински съвет, гр.Девин, ул.”Дружба” 1
       

 МОТИВИ:

              Определението за Наредба е ясно дефинирано в чл. 7, ал. 2 от ЗНА, а именно: Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.

 Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не позволява тази свобода да излиза извън очертаните от по-високите по степен нормативни актове рамки.

 Настоящото предложение за приемане на изменение в Наредбата е продиктувано от противоречия в определени членове от наредбата с разпоредби в Закона за местните данъци и такси и Закона за ветиринарномедицинската дейност.

 Противоречията касаят срока за регистрация на кучета, освобождаването от такси, контролът при разходка на същите, залавянето и настаняването им в лицензирани приюти и др.

 Във тази връзка се налага изменение в настоящата наредба.

         Финансови средства:

 Не са необходими за прилагането на Наредбата     

   

Очаквани резултати:

Привеждане на разпоредбите в наредбата с актове от по-висока степен каквито са Закона за местните данъци и такси и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

 Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
    Наредбата не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.
     Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Девин - www.devin.bg, на 18.04.2018 г.

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН

Приета с решение № 22/28.02.2008 г.

 

П Р О Е К Т

 

§.1.В Раздел II се прави следното изменение:

1.В чл.3, се прави следното изменение:

- Израза „ не повече от 30 дни от деня ” се заменя с „ в тримесечен срок датата”

2.Чл.10 , т.6 се изменя по следния начин:

т.6. „ Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.”

§.2.В Раздел III се прави следното изменение:

1.В чл.14,ал.(4)се прави следното изменение:

- В изречение второ израза „ органите на МВР” се заменя с „ветиринарно – медицинските органи”.

2.В чл.16,т.5 се прави следното изменение:

-  Израза „по чл.16, ал.2” се заменя с „по чл.17, ал.2”

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ - Председател на Общински съвет  

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер