Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Съобщение за постъпили предложения към Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 20 Април 2018г. 13:25ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТА ЗА

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

1. В чл.18, да се добавят нови точки 19, 20 и 21:

-      т.19. „ Прави писменно предложение до кмета на общината за числеността на служителите в звеното по чл.29а от ЗМСМА ”.

-      т.20. ” Утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира, и оценява изпълнението на длъжността на служителите в звеното по чл.29а от ЗМСМА”.

-      т.21. ” Прави писменни предложения за назначаване и освобождаване на служителите от звеното по чл.29а от ЗМСМА ”.

 

2. Чл.113, в ал.1 и 2 да се направят следните промени:

       1.Ал.(1). „В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет.

      2. Ал.(2). Да се допълни:

- след израза „ община Девин по” да се добави „ писменно ”

 

РУСИ ЧАУШЕВ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер