Начало ОБЯВЛЕНИЯ Частични избори 20 май 2018 г. Заповед за определяне условията и реда за провеждане на предизборна агитация за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Беден на 20 май 2018 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Събота, 28 Април 2018г. 20:01ч.

ЗАПОВЕД

№ РД-09-187

гр.Девин, 17.04.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 3, чл. 183, ал. 3, във връзка с чл. 464, т. 10 от Изборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, Решение № 2095-МИ от 10.09.2015 г., Решение № 3416-МИ от 23.08.2016 г. и Решение №4959-МИ от 12.01.2018 г. на ЦИК, за провеждане на предизборната кампания и създаване на ред и равнопоставеност между партиите, коалициите и инициативните комитети по време на агитацията във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Беден, община на Девин, на 20 май 2018 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

1.    Действия и мероприятия, имащи характер на предизборна кампания, на територията на с. Беден, община на Девин, да се провеждат във времето от 29 април 2018 г. до 24.00 ч. на 18 май 2018 г.
       Събрания, митинги и други масови прояви
2.    Предизборните събрания да се провеждат в подходящи за целта помещения в с. Беден – читалищен салон и др. Ползването им да става срещу заплащане на съответен наем.
3.    Да се осигури равнопоставеност при ползване на помещенията, като се удовлетворяват първите по време заявки от инициативни комитети, партии и коалиции от партии.
4.    Предизборните митинги да се провеждат на площада в селото.
5.    При постъпили заявления за организиране и провеждане на събрания, митинги и други масови прояви, да се прилага Закона за събранията, митингите и манифестациите. Да се има в предвид, че събранията са публични, а за реда за провеждането им отговарят организаторите и органите на МВР.
6.    Забранявам:
6.1.    Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
6.2.    Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации.
6.3.    Предизборната агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

       Ползване на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали.
7.    Определям местата за поставяне на нагледни агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Беден, община на Девин, на 20 май 2018 г. – на информационни табла в селото.
Места за поставяне на агитационните материали могат да се определят и от Вр.и.д. кмет на кметство Беден, съгласно изискванията на Изборния кодекс, със заповед, която се обявява на публично място пред кметството.
Агитационните материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.
8.    Разпространението на агитационни материали – афиши, плакати, реклами, обръщения и други, да става по правилата и при условията на раздел II от глава XII на Изборния кодекс.
Материалите да са на български език и да съдържат надпис от чие име са издадени, както и информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление (информацията се разполага в обособено поле, заемащо не по-малко от 10 % от лицевата част на материала).
9.    Забранявам:
9.1.    Поставянето на агитационни материали в сградата на кметството, върху сгради общинска собственост, по заслони на спирки на обществения транспорт, стълбове на уличното осветление и уличната електрическа мрежа.
9.2.    Изписването на агитационни материали с блажна боя или по друг начин, който ги прави незаличими.
9.3.    Поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др. върху обекти без разрешение на собственика или управителя на имота.
9.4.    Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.
9.5.    Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
9.6.    Поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.
9.7.    Публикуването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.
9.8.    Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, държавната и общинската собственост и безопасността на движението.
9.9.    Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
9.10.    Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборния ден.
10.    Поставянето на агитационни материали на места различни от упоменатите по-горе, се счита за нарушение и нарушителите ще бъдат санкционирани. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления ще се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
11.    По решение на общинската избирателна комисия кметът на общината, или кметството премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали по време на предизборната кампания. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.
12.    Свалянето на агитационните материали се извършва от лицата, които са ги поставили, за тяхна сметка, в срок:
·    до 7 дни след изборния ден (27 май 2018 г.), а ако има втори тур – в срок до седем дни от датата на произвеждането му;
·    до 24,00 ч. на деня преди изборите, ако са поставени на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата на кметството, в която се помещава избирателната секция.
13.    Неспазването на горните разпоредби относно предизборната агитация, поставянето и премахването на агитационните материали, се установява и санкционира по чл. 472, чл. 473 и чл. 480 на Изборния кодекс.
14.    Заповедта да се доведе до знанието на гражданите, участниците в предизборната кампания и другите заинтересовани лица чрез интернет страницата на община Девин, информационното табло във фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1 и таблото за обяви в кметство Беден, община Девин.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Вр.и.д кмет на кметство Беден и секретаря на общината за изпълнение и се изпрати на ОИК – Девин – за сведение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Елка Станчева – секретар на община Девин.


    /П/

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ
Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер