Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 30.05.2018 година /СРЯДА/ от 09.30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 10.04.2018 г. относно: Изменение на разрешително № 11/26.10.2017 г. за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девинна „МАУНТИН” ООД.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 10.04.2018 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ - ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.01.2018 г. до 28.02.2018 г.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС - Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 13.04.2018 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – Туристически център, кв. 72, имот с идентификатор 20465.502.859, гр.Девин

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 16.04.2018 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV, поземлен имот с идентификатор 20465.501.582, кв.8, гр.Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 18.04.2018г. относно: Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Девини Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Девин за 2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от 19.04.2018г. относно:Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 129, гр. Девин, кв. Настан.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 72 от 30.04.2018г.относно: Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 73 от 30.04.2018г.относно: Разпореждане с общински имоти.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 74 от 30.04.2018г.относно: Разпореждане с общински имоти.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 75 от 02.05.2018г.относно:Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на надстрояване.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 77 от 04.05.2018г.относно: Даване съгласие за провеждане на открита процедура за възлагане на автобусен превоз по линиите Девин - Смолян с час на тръгване 07:15 от Девин от областната транспортна схема и Гьоврен - Девин с час на тръгване от Гьоврен 06:30 от общинската транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 78 от 10.05.2018г.относно: Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 79 от 15.05.2018 г. относно: Допълване на Решение №39 от 09.03.2017 г. по Протокол №4 на Общински съвет.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС - Девин

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 80 от 15.05.2018г.относно: Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м.юли 2017г. до м. декември 2017г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 81 от 18.05.2018г.относно: Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 82 от 18.05.2018г.относно: Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 83 от 18.05.2018г.относно: Искане за промяна разходването на определени средства по Решение №4 на Общински съвет – Девин от 29.01.2018 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 18.05.2018г.относно: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 18.05.2018г.относно: Назначаване на комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 86 от 23.05.2018 г. относно: Поправка на допусната явна фактическа грешка в Решение №45 от 29.03.2018 г. по Протокол №4.

Докладва: Руси Чаушев

Председател на ОбС – Девин

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 23.05.2018г.относно: Заплащане на извършени разходи във връзка с превоз на починал жител на град Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

22.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил: Славка Чавдарова

 

Младши експерт К ОбС- Девин

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер