Начало АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Списък на административните услуги по гражданска регистрация и актосъставяне, технологични карти, необходими документи и звено за изпълнение на услугите
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
 СПИСЪК НА ИЗВЪРШВАНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН
№ в АР Наименование на услугата/
Технологични карти
Необходими документи/
Формуляри
Отдел, извършващ услугата Контакти за информация

 

 Услуги, предоставяни от всички администрации

1 1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга Всички отдели, според осъществяваните функции гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
фронт-офис,
тел.: 03041/2174
2 2 Предоставяне на достъп до обществена информация http://devin.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=295&Itemid=74 Всички отдели, според осъществяваните функции гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
фронт-офис,
тел.: 03041/2174

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

4 4 Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение 1. Искане по служебен път. Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2138 2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 1. Искане по служебен път. Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2033 2033 Възстановяване или промяна на име 1. Заявление по образец, с нотариална заверка на подписа - от лицето или
   Заявление по образец от родители - за непълнолетно дете
2. Документи за самоличност
3. Заверено копие от акта за раждане на лицето, на което ще се променят имената, когато не е родено в Девин (документът се изисква служебно)
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2016 2016 Издаване на удостоверение за наследници 1. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
2. Искане за издаване на удостоверение за наследници (по образец) от пряк наследник / пълномощник
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2109 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2075 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2036 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2391 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) 1. Заявление - свободен текст
2. Съдебно решение за лишаване от родителски права
3. Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение на лицето, за което се изисква удостоверение за настойничество
4.Документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права от родител - за малолетни и непълнолетни
5. Декларации за съгласие за участие в настойническия съвет, както и за длъжността попечител и заместник-попечител
6. Документи за самоличност на родителите или дееспособния съпруг
(Документите по т. 2, 3, 4, 5, 6 се конкретизират при подаване на заявлението според случая)
Секретар на община Девин гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 3, ст. 4,
тел.: 03041/2566
2092 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2017 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин - Писмено съгласие на чуждия гражданин, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец
4. Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин - Официален документ, в който са записани имената, дата на раждане, пол и семейно положение на чуждия гражданин
Документите в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните двустранни международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове и да бъдат снабдени с превод на български език.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2073 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Декларация по образец - Писмено съгласие на лицето, което е вписано в регистъра на населението, за вписване на личните му данни (име, дата на раждане, пол, гражданство и семейно положение) в удостоверението.
4. Официален документ, в който са записани имената, дата на раждане, пол и семейно положение на чуждия гражданин
Документите в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните двустранни международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове и да бъдат снабдени с превод на български език.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2129 2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път 1. Заявление за постоянен адрес (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение от МП за придобито българско гражданство (за чужденци)
4. Документ за собственост/документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции/други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
5. Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР за съгласие на собственика, когато заявителят не е собственик, или декларации по чл. 92, ал. 6 от ЗГР за съгласие на собственика или ползвателя на имота за извършване на адресна регистрация/ настанителна заповед или договор за наем за лица, настанени в държавни жилища.
Документите по т. 4 и т. 5 се уточняват при подаване на заявлението.
За извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по т. 4 и 5.
Кметът на общината или на кметството или определените от тях
длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на
населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отдел "Местни данъци и такси" относно собствеността на имота.
Служебна проверка се прави и за лицата, настанени в общински жилища.

ЗАБЕЛЕЖКА:
*Заявяването се извършва лично или с изрично пълномощно, нотариално заверено.
*За малолетни и непълнолетни лица се изискват подписите на законните им представители.
*Адресна регистрация на лица, които не могат да представят документи, доказващи собствеността се извършва след становище от комисия по чл. 92, ал. 8 и ал. 9 от ЗГР
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2128 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2079 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2056 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2074 2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

1. Адресна карта (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение от МП за придобито българско гражданство (за чужденци)
4. Документ за собственост/документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции/други документи, доказващи собствеността или ползването на имота
5. Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР за съгласие на собственика, когато заявителят не е собственик, или декларации по чл. 92, ал. 6 от ЗГР за съгласие на собственика или ползвателя на имота за извършване на адресна регистрация/ настанителна заповед или договор за наем за лица, настанени в държавни жилища.
Документите по т. 4 и т. 5 се уточняват при подаване на заявлението.
За извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, не се представят документите по т. 4 и 5.
Кметът на общината или на кметството или определените от тях
длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на
населението за родствената връзка между собственика или ползвателя
на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както
и проверка чрез отдел "Местни данъци и такси" относно собствеността
на имота.

Служебна проверка се прави и за лицата, настанени в общински жилища.

ЗАБЕЛЕЖКА:
*Заявяването се извършва лично или с изрично пълномощно, нотариално заверено.
*За малолетни и непълнолетни лица се изискват подписите на законните им представители.
*Адресна регистрация на лица, които не могат да представят документи, доказващи собствеността се извършва след становище от комисия по чл. 92, ал. 8 и ал. 9 от ЗГР

Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
1997 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2107 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2104 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2108 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2057 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2052 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал 1. Съобщение за раждане / Съдебно решение
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2080 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 1. Искане за пресъставяне на акт за раждане от чужбина (по образец)/
   Искане за пресъставяне на акт за брак от чужбина (по образец)/
   Искане за пресъставяне на акт за смърт от чужбина (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Декларация по чл.117 от Кодекс за международно частно право за акт за раждане (по образец)/
   Декларация по чл.117 от Кодекс за международно частно право за акт за брак (по образец)/
   Декларация по чл.117 от Кодекс за международно частно право за акт за смърт (по образец)
4. Легализирани по съответния ред документи от чужбина, снабдени с превод на български език, заверен от МВнР или българското посолство на съответната страна.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2132 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние 1. Заявление - свободен текст/
     Съобщение, получено по служебен път/
     Искане по чл.118, ал.1 за признаване на съдебно решение от чужбина
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
3. Съдебно решение или административен акт за промяна
4. Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от Кодекса за международно частно право, когато промяната е въз основа на съдебно решение, постановено в чужбина
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2076 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност /на титуляра, на родител /настойник, попечител за малолетни и непълнолетни лица/
3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице
4. Съдебно удостоверение
5. Постъпило по служебен път искане /без т.1, т.2, т.3 и т.4/
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
1999 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –   оригинал 1. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак и на свидетелите.
2. Искане за сключване на граждански брак.
3. Декларация по чл.9, ал.1, т.1 от СК от встъпващите в брак , че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 7 от Семейния кодекс (СК)
4. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от СК на встъпващите в брак , че не страдат от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от СК
5. Декларация по чл.9, ал.1, т. 3 от СК, от встъпващите в брак, че са осведомени за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от СК (Само ако има установени заболявания)
6. Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения или удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие, съгл. чл.9, ал.2 от СК, ако е сключен брачен договор.
7. Други специфични документи - при необходимост:
- Решение за развод при сключване на повторен брак.
- Решение на Районен съд при сключване на граждански брак на лица от 16 г.-18 г.
- Преведени и легализирани удостоверителни документи от чужд гражданин, че няма пречки за сключване на брак-чл.77 от Кодекса на международното частно право (КМЧП). (Важи за сключване на брак с чужденец)
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2037 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец)
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2019 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път 1. Съобщение за смърт издадено от компетентно медицинско лице или влязло в сила съдебно решение.
2. Документ за самоличност на починалото лице.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2034 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
В заявлението е необходимо да се посочи дата на настъпване на смъртта или номер и дата на акта за смърт.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2038 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2110 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
3. Съответният, издаден от длъжностно лице по гражданско състояние удостоверителен документ (дубликат от удостоверения за раждане, граждански брак, смърт, семейно положение; удостоверение за идентичност на имена; удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец; удостоверение за наследници и др.)
Когато искането за заверка на документ по гражданско състояние се прави едновременно с искането за издаване на документа по гражданско състояние, заявителят подава заявление за издаване на конкретния документ по гражданско състояние и едновременно с това заявява, че желае и заверката му за чужбина, като отбелязва "легализация на документ за чужбина". В тези случаи услугата по заверка се изпълнява като несамостоятелна, тя съпътства тази по издаване на документ по гражданско състояние.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2077 2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2039 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2020 2020 Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
1987 1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции 1. Постъпило искане по официален път. Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2040 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 1. Заявление свободен текст.
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
3. Обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим от встъпващите в брак/ Декларация за разделност / Съдебно решение/ Удостоверение от нотариус за сключен брачен договор.
Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват в акта за сключване на граждански брак въз основа на документите, посочени в чл. 9, ал. 2 или по чл. 27, ал. 2 и 3, а именно:
- Обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим от встъпващите в брак.
- Ако е сключен брачен договор, встъпващите в брак представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.
- Съпружеската имуществена общност може да се прекрати по съдебен ред и по време на брака, ако важни причини налагат това.
- Съпружеската имуществена общност може да се прекрати по време на брака, ако съпрузите изберат режим на разделност или сключат
брачен договор.
Регистрацията се извършва служебно въз основа на уведомление от
общината или кметството, в чийто регистър по гражданско състояние
се съхранява актът за сключен граждански брак.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2053 2053 Припознаване на дете 1. Заявление за припознаване (по образец).
2. Документи за самоличност на родителите.
3. Декларация за припознаване на дете.
4. Удостоверение за раждане на детето – оригинал
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2058 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 1. Постъпило искане по официален път. Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2390 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

1. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
2. Молба за установяване на наличието на българско гражданство (Приложение № 5 към чл.15, ал. 1 от Наредба № 1) с приложени документи по чл.15, ал.2 от Наредба №1:
2.1. Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издадени от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
2.2. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.
2.3. Справка от регистрите за гражданско състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето и неговите родители.
2.4. Два броя актуални снимки паспортен формат.
2.5. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такива, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена.
2.6. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на заявителя.
2.7. Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова.
2.8. Препис от акт за смърт, ако лицето е починало.
2.9. Документ за внесена държавна такса - по тарифата на Министерство на правосъдието.

Документите, издавани от общинската администрация се предоставят служебно.

Молбата се подава чрез общината по постоянния адрес на лицето или чрез общината по местожителство или постоянния адрес преди напускане на страната.
Когато лицето е починало, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват данните на починалия.
Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или от настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права. При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите им към молбата по ал. 1 се прилага решението, с което районният съд се е роизнесъл по спора.
Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5.Х.1961 г., по които Р България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.
Лицата, живеещи в чужбина, могат да подадат заявлението за установаване на българско гражданство и чрез българските дипломатически и консулски представителства в съответната държава.

Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
2000 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението (по образец).
2. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно.
Отдел АО, специалисти ГРАО гр. Девин,
ул. "Дружба № 1,
ет. 1, ст. 2,
тел.: 03041/2098
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер