Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на спортна зала в УПИ- І, кв.159 по ПУП на гр.Девин и част от улица Руен, гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В Л Е Н И Е

 

За предстоящо отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на спортна зала в УПИ- І, кв.159 по ПУП на гр.Девин и част от улица Руен, гр.Девин .

На основание чл.25, ал.1 от ЗОС

 

У В Е Д О М Я В А М

 

 Собствениците на имоти с кадастрални номера както следва:

1. имот 20465.502.1534 с площ 98 кв.м. по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имота . Имота е собственост на н-ци на Георги Стайков Карадимов с размeр на дължимото обезщетение 2 965лв./ лева/.

2.имот 20465.502.5922 с площ 199 кв.м. по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на Имота е собственост на Стоин Минков Кабадаиев, Юлиян Минков Кабадаиев и Севдалина Минкова Малинова с размер на дължимото обезщетение 6 020лв./ лева/.

3. имот 20465.502.5923 по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м. за предстояща процедура по принудително отчуждаване на част от имота с площ 69 кв.м. Имота е собственост на н-ци на Сали Османов Сюлемановс размер на дължимото обезщетение 2 087лв./ лева/.

Имотите се отчуждават съгласно глава ІІІ-та от ЗОС, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която неможе да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал.1 от ЗОС/. и попадат в реализацията на приетия ПУП за изграждане на спортна зала в УПИ-І, кв159 и улица „Руен” в кв.62, и кв.72 по ПУП на гр.Девин,   одобрен с решение №18/21.02.2005г. на общински съвет Девин.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

/ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер